TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Akútny koronárny syndróm

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Akútny koronárny syndróm

Acute coronary syndrome

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Ischémia


Ateroskleróza

Mechanism acute coronary syndrome, formation of an occluding thrombus, atheromatous plaque

Ateroskleróza a Akútny koronárny syndróm


Dynamika ischémie pri oklúzii

 • Po oklúzii vetvy koronárnej artérie začne vznikať STEMI infarkt
 • V stene myokardu postupne vzniká infarkt (nekróza)
  • Časové intervaly sú individuálne u každého pacienta
  • Viabilita myokardu závisí od kolaterálneho riečiska
 • Ischémia (<20min.)
  • Myokard je hypoxický (má nedostatok kyslíka)
   • Hypoxia (oklúzia) trvá menej ako 20mn.
  • Je reverzibilná
  • Na EKGhyperakútne T vlny
 • Ischemické poškodenie (>20mn.)
  • Myokard je hypoxický (má nedostatok kyslíka)
   • Hypoxia (oklúzia) trvá viac ako 20mn.
  • Je reverzibilné
  • Na EKG sú už ST elevácie
 • Infarkt (>2hod.)
  • Myokard je hypoxický (má nedostatok kyslíka)
   • Hypoxia (oklúzia) trvá viac ako 2hod.
  • Je ireverzibilné poškodenie
  • Na EKG začína vznikať patologický Q kmit


coronary artery occlusion: Ischemia, Injury and Infarction (necrosis)


Coronary artery occlusion, dynamics ischemia duration, subendocardial ischemia, subepicardial ischemia, transmural ischemia, myocardial injury, myocardial infarction and necrosis

Dynamika ischémie po oklúzii


ST segment a Akútny koronárny syndróm


Acute coronary syndrome, Vulnerable plaque, Plaque disruption, Stenosis (partial occlusion), Total occlusion, ST segment elevation, ST segment depression

ST segment a Akútny koronárny syndrómAcute coronary syndrome, ST depression, subendocardial ischemia

Subendokardiálna ischémia

 • Vzniká pri akútnej stenóze
 • Vznikajú ST depresie
 • Nevzniká transmurálna nekróza
 • Nevzniká patologický Q kmit
Acute coronary syndrome, ST elevation, subepicardial ischemia (necrosis), transmural infarction (necrosis)

Subepikardiálna ischémia

 • Vzniká pri akútnej oklúzii
 • Vznikajú ST elevácie
 • Neskôr vzniká transmurálna nekróza
 • Vzniká patologický Q kmit (o 9 hod.)

Troponín a Infarkt

 • Troponín (TnT) je hlavný laboratórny marker infarktu
 • Je špecifický pre myokard
  • Do krvi sa uvoľňuje pri infarkte (rozpad kardiomyocytov)
  • Neuvoľňuje sa pri ischémii myokardu
 • Ostatné enzýmy (CK, AST, LDH) nie sú také špecifické
  • Pretože sa nachádzajú aj v iných orgánoch
 • Troponín sa
  • Začína uvoľňovať o 2-4 hodiny po oklúzii
  • Vrchol dosahuje o cca 12-24hod.
  • Pretrváva cca 7 dní

Cardiac infarction markers, Troponin (TnT), Creatine kinase (CK-MB), Lactate dehydrogenase (LDH), Aspartate transaminase (AST), Myoglobin


Acute cardiac ischemia, non-ST segment elevation, biomarkers of myocardia necrosis, unstable angina, NSTEMI infarction, ST segment elevation, elevated troponin, STEMI infarction

Akútny koronárny syndróm (AKS)

 • AKS je akútne ischemické poškodenie myokardu pre:
  • Akútnu stenózu
  • Akútnu oklúziu
 • Najčastejšia príčina AKS je trombóza pri ruptúre aterómu
 • Symptomatika AKS:
  • Stenokardia (tlakové bolesti na hrudníku viac ako 20 min.)
   • často vyžaruje do krku, ramena, ruky, lopatky
  • Dýchavica, úzkosť, strach, schvátenosť
  • Symptomatika je individuálna
   • Pacienti s diabetes mellitus majú
    • polyneuropatiu a znížený prah bolesti
    • Symptomatika je minimálna, raritne žiadna!


coronary artery occlusion: Ischemia, Injury and Infarction (necrosis)


acute coronary syndrome, No ST segment elevation, Unstable angina, NSTEMI, Non-Q-wave MI, ST segment ST elevation, STEMI, Q-wave MI, Myocardial infarction

Akútny koronárny syndróm


Nomenklatúra infarktu


ECG STEMI (ST Elevation Myocardial Infarction)

STEMI infarkt

 • Vznikne pre oklúziu
 • Nekróza je:
 • Na EKG sú ST elevácie

ECG NSTEMI (Non-ST Elevation Myocardial Infarction)

NSTEMI infarkt

 • Vznikne pre stenózu
 • Nekróza je:
 • Na EKG sú ST depresie


ECG post exercise ischemia, sinus tachycardia, ST depression, T wave inversion, ST elevation aVR

Ischémia po ergometrii

 • Pacientovi bolo natočené EKG tesne po bicyklovej ergometrii
 • Sínusová tachykardia
 • Invertované T vlny a ST depresie (I, aVL, V2-V6)
 • ST elevácia v aVR môže znamenať vážne ischemické poškodenie
 • Neskôr ustúpila tachykardia a EKG sa normalizovalo
 • Pacient má stabilnú anginu pectoris
  • Nejde o akútny koronárny syndróm
unstable angina pectoris, proximal left anterior descending artery stenosis

ECG ischemia, unstable angina pectoris, inversion T wave (I, aVL, V2-V6)

Nestabilná angina pectoris

 • Sínusový rytmus
 • Invertované T vlny (I, aVL, V2-V6)
 • Pacient mal cca 10min. stenokardie a troponín mal neskôr v norme
  • Invertované T vlny pacient nemal na starších EKG záznamoch
 • Ťažkosti vznikli spontánne bez námahy
 • Ide o nestabilnú anginu pectoris
  • Ide o akútny koronárny syndróm
 • Keby mal pacient neskôr zvýšený troponín bez ST elevácii
  • Tak ide o NSTEMI infarkt
unstable angina pectoris, proximal left anterior descending artery stenosis


ECG acute coronary syndrome, acute anterior STEMI infarction

Akútny STEMI prednej steny

acute coronry syndrome, proximal LAD occlusion

Peter Blahút
techmed@techmed.sk