TECHmED

TECHmED / Artériová hypertenzia (Odporúčania 2018) / Skratky

TECHmED

Peter Blahút

×
×

Skratky

Artériová hypertenzia (Odporúčania 2018)

Skratky

Artériová hypertenzia (Odporúčania 2018)


AAAntagonisty aldosteronu (spironolaktón, eplerenón)
ABAncle brachial (Členkovo-brachiálny)
AB indexAncle brachial index (Členkovo-brachiálny index)
ACEiInhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín
AHArtériová hypertenzia
AKIAcute kidney injury (Akútne poškodenie obličiek)
ARNIAngiotensin receptor neprilysin inhibitor
(sakubitril/valsartan)
AVAtrioventrikulárna
BBBetablokátory
BKKBlokátory kalciového kanála
BMIBody mass index
BSABody surface area (povrch tela)
CKKreatínkináza
CK-MBKreatínkináza svaly/mozog
CMPCievna mozgová príhoda
CTComputed tomography (Počítačová tomografia)
DMDiabetes mellitus
DTKDiastolický tlak
ESCEuropean Society of Cardiology
(Európska kardiologická spoločnosť)
ESHEuropean Society of Hypertension
(Európska hypertenziologická spoločnosť)
FiPFibrilácia predsiení
fT4Voľný tyroxín
GFRGlomerular filtration rate (Glomerulárna filtrácia)
HCGChoriogonadotropín
HDLHDL cholesterol
HELLPHemolysis, elevated liver enzymes, and low
platelets) syndrome (HELLP syndróm)
HFpEFHeart failure with preserved ejection fraction
(Srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou)
HFrEFHeart failure with reduced ejection fraction
(Srdcové zlyhávanie s redukovanou ejekčnou frakciou)
HĽKHypertrofia ľavej komory
ChOChChronická obličková choroba
CHOCHPChronická obštrukčná choroba pľúc
IMTIntima-media thickness
(Intimo-mediálna hrúbka karotickej artérie)
ISHIzolovaná systolická hypertenzia
KKálium (Draslík)
KCHSKoronárna choroba srdca
KVKardiovaskulárne
KVOKardiovaskulárne ochorenie
KVRKardiovaskulárne riziko
LDHLaktát dehydrogenáza
LDLLDL cholesterol
ĽKĽavá komora
MAPMean arterial pressure
(Stredný artériový tlak)
MRMagnetická rezonancia
non-DHPNon-dihydropiridínové
NSAIDNonsteroidal anti-inflammatory drug
(Nesteroidné protizápalové lieky)
NTKNormálny tlak
OPOrgánové poškodenie
OPHOrgánové poškodenie hypertenziou
PACPlasma aldosterone concentration
(plazmatická koncentrácia aldosterónu)
PAOPeriférna artériové ochorenie
PAO DKPeriférne artériové ochorenie dolných končatín
PRAPlasma renin activity (plazmatická renínová aktivita)
PRCPlasma renin concentration (plazmatická koncentrácia reninu)
PWVPulse wave velocity (Rýchlosť pulzovej vlny)
RAASSystém renín angiotenzín aldosterón
RFRizikový faktor
RRRelatívne riziko
RTGRöntgen
RWTRelative wall thickness
SASinoatriálna
SCORESystematic COronary Risk Evaluation.
Nehodnotí len koronárne riziko (napriek tomu, že je to v názve)
STKSystolický tlak
SZSrdcové zlyhávanie
TIATranzitórny ischemický atak
TKTlak
TSHTyreotropný hormón
USGUltrasonografia
VEGFVascular endothelial growth factor
(Vaskulárny rastový faktor)
ZŽŠZmena životného štýlu
AAAntagonisty aldosteronu (spironolaktón, eplerenón)
ABAncle brachial (Členkovo-brachiálny)
AB indexAncle brachial index (Členkovo-brachiálny index)
ACEiInhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín
AHArtériová hypertenzia
AKIAcute kidney injury (Akútne poškodenie obličiek)
ARNIAngiotensin receptor neprilysin inhibitor
(sakubitril/valsartan)
AVAtrioventrikulárna
BBBetablokátory
BKKBlokátory kalciového kanála
BMIBody mass index
BSABody surface area (povrch tela)
CKKreatínkináza
CK-MBKreatínkináza svaly/mozog
CMPCievna mozgová príhoda
CTComputed tomography (Počítačová tomografia)
DMDiabetes mellitus
DTKDiastolický tlak
ESCEuropean Society of Cardiology
(Európska kardiologická spoločnosť)
ESHEuropean Society of Hypertension
(Európska hypertenziologická spoločnosť)
FiPFibrilácia predsiení
fT4Voľný tyroxín
GFRGlomerular filtration rate (Glomerulárna filtrácia)
HCGChoriogonadotropín
HDLHDL cholesterol
HELLPHemolysis, elevated liver enzymes, and low
platelets) syndrome (HELLP syndróm)
HFpEFHeart failure with preserved ejection fraction
(Srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou)
HFrEFHeart failure with reduced ejection fraction
(Srdcové zlyhávanie s redukovanou ejekčnou frakciou)
HĽKHypertrofia ľavej komory
ChOChChronická obličková choroba
CHOCHPChronická obštrukčná choroba pľúc
IMTIntima-media thickness
(Intimo-mediálna hrúbka karotickej artérie)
ISHIzolovaná systolická hypertenzia
KKálium (Draslík)
KCHSKoronárna choroba srdca
KVKardiovaskulárne
KVOKardiovaskulárne ochorenie
KVRKardiovaskulárne riziko
LDHLaktát dehydrogenáza
LDLLDL cholesterol
ĽKĽavá komora
MAPMean arterial pressure
(Stredný artériový tlak)
MRMagnetická rezonancia
non-DHPNon-dihydropiridínové
NSAIDNonsteroidal anti-inflammatory drug
(Nesteroidné protizápalové lieky)
NTKNormálny tlak
OPOrgánové poškodenie
OPHOrgánové poškodenie hypertenziou
PACPlasma aldosterone concentration
(plazmatická koncentrácia aldosterónu)
PAOPeriférna artériové ochorenie
PAO DKPeriférne artériové ochorenie dolných končatín
PRAPlasma renin activity (plazmatická renínová aktivita)
PRCPlasma renin concentration (plazmatická koncentrácia reninu)
PWVPulse wave velocity (Rýchlosť pulzovej vlny)
RAASSystém renín angiotenzín aldosterón
RFRizikový faktor
RRRelatívne riziko
RTGRöntgen
RWTRelative wall thickness
SASinoatriálna
SCORESystematic COronary Risk Evaluation.
Nehodnotí len koronárne riziko (napriek tomu, že je to v názve)
STKSystolický tlak
SZSrdcové zlyhávanie
TIATranzitórny ischemický atak
TKTlak
TSHTyreotropný hormón
USGUltrasonografia
VEGFVascular endothelial growth factor
(Vaskulárny rastový faktor)
ZŽŠZmena životného štýlu