TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / AV nodálna reentry tachykardia (AVNRT)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

AV Nodálna Re-entry Tachykardia (AVNRT)

AV nodal reentry tachycardia, Paroxysmal supraventricular tachycardia, Paroxysmal atrial tachycardia

Peter Blahút Peter Blahút Liečba

Re-entry a supraventrikulárna tachykardiaParoxysmal atrial tachycardia, supraventricular arrhythmias

AV nodálna re-entry tachykardia (AVNRT)

 • V AV uzle 2 dráhy po ktorých začne krúžiť impulz (mikro re-entry)
  • s frekvenciou: 120-250/min.
 • Rytmus srdca tak udáva AV uzol (overdrive suppression)
 • Je najčastejšia príčina palpitácií (búšenia srdca)
  • Hlavne u mladých zdravých žien
 • Je paroxyzmálna (náhle vznikne a náhle končí)
 • Najčastejšie spúšťacie faktory:
  • Alkohol, stres, únava, káva, energetické nápoje

 • Často sa nesprávne označuje ako
  • Paroxyzmálna supraventrikulárna (SVT) tachykardia
  • Paroxyzmálna predsieňová tachykardia
AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT)

2 dráhy a AV uzol

 • V AV uzle sa nachádzajú 2 dráhy
  • Rýchla (Fast) dráha (Má dlhú refraktérnu periódu)
  • Pomalá (Slow) dráha (Má krátku refraktérnu periódu)

 • Impulz sa cez dráhy môže šíriť na obidve strany
  • Anterográdne (zhora smerom dole)
  • Retrográdne (zdola smerom hore)

 • Pri sínusovom rytme
  • Sa impulz dostane na komory len cez rýchlu dráhu (anterográdne)
  • Retrográdny impulz z rýchlej dráhy
   • zablokuje anterográdny impulz v pomalej dráhe
AV node, 2 electric pathways (a slow paced and a fast paced pathway)

Ako vznikne AVNRT?


Sínusový rytmus:
Anterográdny impulz pomalej dráhy je blokovaný retrográdnym impulzom z rýchlej dráhy. Impulz aktivuje komory len cez rýchlu dráhu.
Impulz z Presieňovej extrasystoly:
(PES) ide anterográdne cez pomalú dráhu, rýchla dráha je stále v refraktérnej perióde (z predošlého sínusového sťahu). Rýchla dráha má dlhšiu refraktérnu periódu
AVNRT:
Impulz krúži po re-entry v AV uzle. Anterográdne cez pomalú dráhu (vzniká QRS komplex), retrográdne cez rýchlu dráhu (vzniká retrográdna P vlna).
ECG, laddergram, mechanism AVNRT, sinus rhythm, early atrial extrasystole, short PP, long PR, slow and fast pathway

AV nodálna re-entry tachykardia


Pseudo s, a Pseudo r kmit

ECG Pseudo S wave, inferior leads (II, III, aVF), AV Nodal Re-entry Tachycardia (AVNRT)

Pseudo s kmit (II, III, aVF)

 • V spodných zvodoch (II, III, aVF)
  • Je pseudo s kmit (za QRS)
 • Je to retrográdna P vlna
  • ktorej vektor smeruje od spodných zvodov
ECG Pseudo r wave, V1, AV Nodal Re-entry Tachycardia (AVNRT)

Pseudo r kmit (V1)

 • Zvod V1 je zrkadlový zvod ku spodným zvodom
 • Vo V1 je pseudo r kmit (za QRS)
 • Je to retrográdna P vlna
  • ktorej vektor smeruje ku V1

EKG a AVNRT

 • Frekvencia: 120-250/min.
 • 90% všetkých AVNRT tvorí Typická (Slow-Fast) AVNRT, ktorá vytvára:
  • Pseudo s kmit (II, III, aVF)
  • Pseudo r kmit (V1)
  • Atypická a Raritná AVNRT nevytvára pseudo kmity

 • AVNRT je paroxyzmálna
  • Náhle vznikne (po extrasystole) a náhle skončí
 • Úzke QRS komplexy (< 0,12s)
 • Akcia srdca je pravidelná
 • Môže byť prítomný QRS alternans (mení sa amplitúda QRS komplexov)

ECG, pseudo S wave, Typical AVNRT, common AVNRT, slow-fast AVNRT

Rozdelenie AVNRT

Typická (Slow-Fast) AVNRT

 • Najčastejšia AVNRT, tvorí 90% všetkých AVNRT
 • Impulz krúži:
  • Anterográdne po Slow (pomalej) dráhe na komory
  • Retrográdne po Fast (rýchlej) dráhe na predsiene
 • Retrográdna P' vlna
  • Je tesne za QRS
   • Vytvára pseudo kmity (r,s)
  • Predsiene sú aktivované po rýchlej - Fast dráhe (tesne po komorách)
  • Niekedy je skrytá v QRS a nevidno ju
   • Keď sú komory a predsiene aktivované "súčasne"


 • EKG a Typická (Slow-Fast) AVNRT
  • Pseudo S kmit (II, III, aVF)
  • Pseudo R kmit (V1, V2)

ECG, pseudo S wave, Typical AVNRT, slow-fast AVNRT


ECG Pseudo S wave, typical AVNRT

Typická (Slow-Fast) AVNRT

 • Pseudo s kmit (II, III, aVF)
 • V spodných zvodoch (II, III, aVF)
  • Je pseudo s kmit (za QRS)
 • Je to retrográdna P vlna
  • ktorej vektor smeruje od spodných zvodov
ECG Pseudo r wave, typical AVNRT

Typická (Slow-Fast) AVNRT

 • Pseudo r kmit (V1)
 • Zvod V1 je zrkadlový zvod ku spodným zvodom
 • Vo V1 je pseudo r kmit (za QRS)
 • Je to retrográdna P vlna
  • ktorej vektor smeruje ku V1


ECG typical slow-fast avnrt (V1 lead), pseudo r wave, and sinus rhythm

Typická (Slow-Fast) AVNRTECG (V1) sinus rhythm, premature atrial complex, AVNRT, pseudo R wave

Typická (Slow-Fast) AVNRT


Atypická (Fast-Slow) AVNRT

 • Tvorí 8% všetkých AVNRT
 • Impulz krúži:
  • Anterográdne po Fast (rýchlej) dráhe na komory
  • Retrográdne po Slow (pomalej) dráhe na predsiene
 • Retrográdna P' vlna:
  • Je za QRS komplexom (je ďalej za QRS ako pri typickej AVNRT)

 • EKG a Atypická (Fast-Slow) AVNRT
  • Retrográdna P' vlna za QRS (II, III, aVF)
  • P vlna za QRS (V1, V2, aVR)
  • Ide o typickú retrográdnu P vlnu (nie je nalepená na QRS ako pri typickej AVNRT)

ECG fast-slow avnrt, Long RP tachycardia


ECG (II) atypical avnrt, Long RP tachycardia

Atypická (Fast-Slow) AVNRT

 • V spodných zvodoch (II, III, aVF)
 • Je Retrográdna P' vlna (za QRS)
  • Vektor smeruje od spodných zvodov
ECG (aVR) atypical avnrt, Long RP tachycardia

Atypická (Fast-Slow) AVNRT

 • Zvody V1, V2, aVR
 • V aVR je P vlna (za QRS)
  • Vektor smeruje ku aVR

Raritná (Slow-Slow) AVNRT

 • Tvorí 2% všetkých AVNRT
 • Impulz krúži:
  • Anterográdne po Slow (pomalej) dráhe na komory
  • Retrográdne po Slow (pomalej) dráhe na predsiene

 • EKG a Raritná (Slow-Slow) AVNRT

ECG slow-slow avnrt tachycardia

Diferenciálna diagnostika AVNRT

 • Pri diferenciálnej diagnostike supraventrikulárnej tachykardie (SVT), aj AVNRT
  • Sa hodnotí RP a PR interval
   • RP interval (Začiatok QRS - Začiatok P vlny)
   • PR interval (Začiatok P vlny - Začiatok QRS)
 • Podľa pomeru RP a PR intervalu sa SVT rozdeľujú na:
  • SVT s krátkym RP intervalom (RP < PR)
  • SVT s dlhým RP intervalom (RP > PR)
 • Pri EKG diagnostike AVNRT sa ešte hodnotí
  • Dĺžka RP intervalu, hranica je 90ms
ECG RP, PR interval, short RP tachycardia, long RP tachycardia

diagnostic algorithm AVNRT, RP inteval, slow-fast avnrt, slow-slow avnrt, fast-slow avnrt


Typiká AVNRT (Slow-Fast)

 • RP < PR
 • RP < 90ms

Atypická AVNRT (Fast-Slow)

 • RP > PR

Raritná AVNRT (Slow-Slow)

 • RP < PR
 • RP > 90ms
slow-fast avnrt fast-slow avnrt slow-slow avnrt
slow fast avnrt, rp pr interval fast slow avnrt, rp pr interval slow slow avnrt, rp pr interval
slow fast avnrt rp pr interval, no P waves


ECG typical slow-fast avnrt, pseudo r wave, pseudo s wave

Typická (Slow-Fast) AVNRT

 • Frekvencia: 150/min.
 • Úzke QRS komplexy (< 120ms)
 • Na konci QRS komplexov je
  • Pseudo r kmit (V1, V2)
  • Pseudo s kmit (II, III, aVF)
 • Ide o Typickú (Slow-Fast) AVNRT
  • RP interval < 90ms
slow-fast avnrt mechanism


ECG sinus rhythm

Sínusový rytmusECG common slow-fast AVNRT

Typická (Slow-Fast) AVNRT

 • Frekvencia: 220/min.
 • Úzke QRS komplexy (< 120ms)
 • Na konci QRS komplexov je
  • Pseudo r kmit (V1)
  • Pseudo s kmit (II, III, aVF), je vnorený do ST depresií
 • ST depresie (II, III, aVF, V2-V6) najčastejšie znamenajú ischémiu myokardu
 • Ide o Typickú (Slow-Fast) AVNRT
  • RP interval < 90ms
slow-fast avnrt mechanism


ECG short RP tachycardia, typical slow-fast AVNRT - pseudo r wave, adenosin, sinus rhythm

Typická (Slow-Fast) AVNRT

 • Kontinuálny EKG záznam z II zvodu
 • Horné EKG
  • Typická (Slow-Fast) AVNRT
   • RP interval < 90ms
  • Pseudo s kmit (na konci QRS)
 • Stredné EKG
 • Dolné EKG
slow-fast avnrt mechanism


ECG slow-slow AVNRT, RP interval, PR interval

Typická (Slow-Fast) AVNRT

 • Frekvencia: 120/min.
 • Úzke QRS komplexy (< 120ms)
 • Retrográdne P vlny za QRS komplexom
 • (nie sú "nalepené" na koniec QRS komplexu)
  • Negatívne v spodných zvodoch (II, III, aVF)
  • Pozitívne vo zvodoch (aVR, V1-V3)
 • Ide o Typickú (Slow-Fast) AVNRT
  • RP interval < 90ms (aj keď sú P vlny ďalej za QRS komplexom)
slow-fast avnrt mechanism


ECG short RP tachycardia, slow-slow AVNRT, RP, PR interval

Typická (Slow-Fast) AVNRT

 • Frekvencia: 135/min.
 • Úzke QRS komplexy (< 120ms)
 • Retrográdne P vlny za QRS komplexom
 • (nie sú "nalepené" na koniec QRS komplexu)
  • Negatívne v spodných zvodoch (II, III, aVF)
  • Pozitívne vo zvodoch (aVR, V1-V3)
 • Ide o Typickú (Slow-Fast) AVNRT
  • RP interval < 90ms (aj keď sú P vlny ďalej za QRS komplexom)
slow-fast avnrt mechanism


ECG short RP tachycardia, slow-slow AVNRT

Raritná (Slow-Slow) AVNRT

 • Frekvencia: 125/min.
 • Úzke QRS komplexy (< 120ms)
 • Retrográdne P vlny za QRS komplexom
  • Negatívne v spodných zvodoch (II, III, aVF)
  • Pozitívne vo zvodoch (V1-V3)
 • Ide o raritnú (slow-slow) AVNRT
  • RP < PR
  • RP > 90ms (RP interval má 4 štvorčeky: 120ms)
slow-slow AVNRT mechanism


ECG typical (slow fast) AVNRT vs. Sinus rhythm, pseudo R wave (V1)

Typická (Slow-Fast) AVNRT a Sínusový rytmus

 • Typická (Slow-Fast) AVNRT
 • Sínusový rytmus
  • Frekvencia: 107/min.
  • Pseudo r kmit (zmizol)
slow-fast avnrt mechanism


ECG atypical fast-slow AVNRT

Atypická (Fast-Slow) AVNRT

 • Frekvencia: 150/min.
 • Úzke QRS komplexy (< 120ms)
 • Retrográdne P vlny za QRS komplexom
  • Negatívne v spodných zvodoch (II, III, aVF)
  • Pozitívne vo zvodoch (aVR)
 • Ide o atypickú (fast-slow) AVNRT
  • RP > PR
fast-slow AVNRT mechanism

Peter Blahút
techmed@techmed.sk