TECHmED

Peter Blahút

AV Nodálna Re-entry Tachykardia (AVNRT)

Liečba

Re-entry a supraventrikulárna tachykardiaAV nodálna re-entry tachykardia (AVNRT)


2 dráhy a AV uzol


Ako vznikne AVNRT?

AV nodálna re-entry tachykardia


Pseudo s, a Pseudo r kmit

Pseudo s kmit (II, III, aVF)Pseudo r kmit (V1)


EKG a AVNRT


Rozdelenie AVNRT


Typická (Slow-Fast) AVNRTTypická (Slow-Fast) AVNRTTypická (Slow-Fast) AVNRTTypická (Slow-Fast) AVNRTTypická (Slow-Fast) AVNRT


Atypická (Fast-Slow) AVNRTAtypická (Fast-Slow) AVNRTAtypická (Fast-Slow) AVNRT


Raritná (Slow-Slow) AVNRT


Diferenciálna diagnostika AVNRT

Typiká AVNRT (Slow-Fast)Atypická AVNRT (Fast-Slow)

Raritná AVNRT (Slow-Slow)

Typická (Slow-Fast) AVNRTSínusový rytmus
Typická (Slow-Fast) AVNRT
Typická (Slow-Fast) AVNRT
Typická (Slow-Fast) AVNRT
Typická (Slow-Fast) AVNRT
Raritná (Slow-Slow) AVNRT
Typická (Slow-Fast) AVNRT a Sínusový rytmus
Atypická (Fast-Slow) AVNRT