TECHmED

Peter Blahút

Dominantný R kmit v aVR

Končatinové zvody a R kmit


Patologický R kmit


EKG a Dominantný R kmit v aVR


Komorová tachykardia

Príčiny Dominantného R v aVRKomorová tachykardiaTricyklické antidepresíva (intoxikácia)DextrokardiaPrehodené EKG zvody (ľavá a pravá ruka)


Správne naložené končatinové EKG zvodyAkútna pľúcna embólia