TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / EKG elektródy a EKG zvody

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

EKG elektródy a EKG zvody

ECG electrodes and ECG leads

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

EKG elektródy

 • EKG prístroj10 elektród, ktoré sa nakladajú na telo
  • Končatinové elektródy (4)
   • Zacvaknú sa na končatiny
   • Čierna končatinová elektróda je uzemnenie
  • Hrudné elektródy (6)
   • Prisajú sa na hrudník
 • Elektródy snímajú elektrický vektor myokardu
 • EKG prístroj zobrazí vektor ako EKG krivku
 • EKG papier má ale 12 zvodov:
  • V1, V2, V3, V4, V5, V6
  • I, II, III, aVF, aVL, aVR
Four extremity ecg electrodes and six chest ecg electrodes

Končatinové elektródy

 • Končatinové elektródy sa zacvaknú na končatiny
  • na zápästia, a na členky
  • Nezáleží v akej sú výške

 • Umiestnenie elektród
  • Červená - pravá ruka (PR)
  • Žltá - ľavá ruka (ĽR)
  • Zelená - ľavá noha (ĽN)
  • Čierna - pravá noha (PN)
 • Pomocou 3 končatinových elektród
  • Generuje EKG prístroj na papieri 6 EKG zvodov:
   • Končatinové zvody (I, II, III, aVL, aVF, aVR)

ECG extremity electrodes, left arm (LA), right arm (RA), right leg - neutral, left leg

Hrudné elektródy

 • Hrudné elektródy sa prisajú na hrudník
  • Záleží na ich umiestení

 • Umiestnenie elektród
  • V1 - 4. medzirebrie parasternálne vpravo
  • V2 - 4. medzirebrie parasternálne vľavo
  • V3 - Presne medzi V2 a V4
  • V4 - 5. medzirebrie v medioklavikulárnej čiare
  • V5 - 5. medzirebrie v prednej axilárnej čiare
  • V6 - 5. medzirebrie v strednej axilárnej čiare

 • Hrudné elektródy vidíme na EKG papieri ako:
  • Hrudné zvody (V1-V6)

ECG chest electrodes (V1, V2, V3, V4, V5, V6) and precordial position

Naloženie hrudných elektród

 • Kľúčová je lokalizácia 4. medzirebria
 • Nahmatáte hornú časť rukoväte sterna (manubrium sterni)
 • Presuniete sa dolu na hmatný výbežok (manubrio-sternála symfýza)
  • Potom parasternálne doprava (na okraj sterna)
  • Prídete na 2. rebro
 • Presúvate sa parasternálne dolu a rátate medzirebria
 • Prídete na 4. medzirebrie (V1)
  • Presuniete sa parasternálne doľava (V2)
 • Nahmatáte 5. medzirebrie a stred klavikuly (V4)
 • Zvod V3 sa umiestrňuje presne medzi V2 a V4
 • Zvody V5-V6 sa nachádzajú v rovnakej výške ako V4
  • V5 (predná axilárna čiara)
  • V6 (stredná axilárna čiara)
ECG chest electrodes and locating 4th intercostal space

Voltmeter a EKG

ecg electrodes, voltmeter and ecg paper

Jednoduchý EKG prístroj


3 končatinové elektródy

ECG bipolar I lead between two electrodes right arm (RA) and left arm (LA) ECG bipolar II lead between two electrodes right arm (RA) and left leg (LL) ECG bipolar III lead between two electrodes left arm (LA) and left leg (LL)

Končatinové elektródy a končatinové zvody


Princíp I zvodu

Registration ECG lead I axis with positive and negative pole

I zvod


Einthovenov trojuholník

Einthoven´s wquilateral triangle with ecg electrodes and leads
 • 3 končatinové elektródy (pravé rameno, ľavé rameno, ľavé stehno)
  • vytvárajú Einthovenov trojuholník

 • Vzniknú 3 bipolárne EKG zvody:
 • bipolárne preto, lebo každý EKG zvod má 2 elektródy
  • I zvod: pravé rameno (-) a ľavé rameno (+)
  • II zvod: pravé rameno (-) a ľavé stehno (+)
  • III zvody: ľavé rameno (+) a ľavé stehno (-)

Elektrická os EKG zvodu

Projection of the heart vector. Original and theoretical lead I axis with parallel shift
 • Každý bipolárny EKG zvod (I, II, III) má
  • pozitívnu (+) a negatívnu (-) elektródu
  • elektrickú os medzi (+) a (-) elektródou

 • Srdcový elektrický vektor
  • Sa premieta na elektrickú os EKG zvodu

 • Paralelne posunutie EKG zvodu (I, II, III)
  • nemení veľkosť vektora na elektrickej osi

Wilsonov centrálny terminál (WCT)

Wilson central terminal is the hypothetical electrical center of the heart
 • Každý EKG zvod musí mať
  • pozitívnu a negatívnu elektródu
  • medzi ktorou je elektrická os zvodu

 • Einthovenové EKG zvody (I, II, III)
  • bipolárne
   (majú pozitívnu a negatívnu elektródu)

 • Wilson napojil 3 končatinové elektródy na rezistory
  • a vytvoril elektrický stred srdca
  • je to referenčná negatívna elektróda
  • označuje sa ako wilsonov centrálny terminál (WCT)
 • EKG prístoroj si podľa 3 končatinových elektród
  • vytvorí referenčnú elektródu v strede trojuholníka

 • Wilsonov centrálny terminál sa nachádza:

Einthovenové EKG zvody


Bipolar ECG leads and paralel shift to wilson central terminal

Einthovenové EKG zvody


Goldbergerové EKG zvody

Goldberger augmented leads (aVR, aVL, aVF)
 • EKG prístroj vygeneruje z 3 elektród:
  • Einthovenové zvody (I, II, III)
  • Goldbergerové zvody (aVR, aVF, aVL)

 • Goldbergerové zvody (aVR, aVF, aVL) smerujú
  • Od centrálneho terminálu ku končatinovým elektródam

 • Goldbergerové zvody sú augmentované (t.j. predĺžené)
  • Keby ich EKG prístroj meral od terminálu po elektródy (+)
   • tak by bola EKG krivka veľmi nízka
  • EKG prístroj ich meria
   • od stredu protiľahlej strany Einthovenovho trojuholníka
   • EKG signál je tak o 50% vyšší
    • preto sa nazývajú augmentované (predĺžené)

 • aVR (augmented vector right)
 • aVL (augmented vector left)
 • aVF (augmented vector foot)

Hexaxiálny systém

ECG hexaxial diagram with einthoven leads (I, II, III) and goldberger leads (aVR, aVF, aVL)

Hexaxiálny systém


Hrudné elektródy

 • Nakladajú sa na hrudník
 • Elektrická os hrudných zvodov smeruje
  • od centrálneho terminálu
  • ku každej naloženej hrudnej elektróde
 • "pozerajú" sa na srdce v horizontálnej rovine
 • Niekedy sa označujú ako Wilsonové EKG zvody

Wilson unipolar chest precordial leads (V1, V2, V3, V4, V5, V6)

12 zvodové EKG


ECG chest and limb electrodes position and ECG leads

EKG zvody v 3D priestore

 • 12 EKG zvodov sa "pozerá" na srdce v 2 rovinách:
  • Horizontálnej (V1-V6)
  • Frontálnej (I, II, III, aVF, aVR, aVL)
 • Všetky zvody smerujú od centrálneho terminálu
 • Ak elektrický vektor smeruje
  • Ku zvodu - vzniká pozitívny kmit
  • Od zvodu - vzniká negatívny kmit


12 edg leads in 3D space and main heart vector and wilson central terminal

Komorové vektory

 • Najprv sa aktivuje tenké komorové septum
  • Vzniká malý septálny vektor (VS)
  • Q kmit
 • Potom sa aktivuje masívna ľavá komora
  • Vzniká veľký hlavný vektor (VH)
  • Súčasne sa aktivuje aj tenká pravá komora
   • Malý vektor pravej komory
   • nemá na smer hlavného vektora vplyv
  • R kmit
 • Nakoniec sa aktivuje báza ľavej komory
  • Vzniká malý terminálny vektor (VT)
  • S kmit

 • Vektory si musíte predstaviť v 3D priestore
  • EKG zvody zaznamenávajú v vektory v čase

Summary of the frontal plane heart vectors directions

EKG a Komorové vektory

Limb leads: Initial vector (Q wave), main vector (R wave), terminal vector (S wave) Chest leads: Initial vector (Q wave), main vector (R wave), terminal vector (S wave)

Končatinové zvody

Hrudné zvody12 leads ECG with sinus rhythm

Sínusový rytmus


EKG zvody a 12 zvodové EKG

ECG leads in 3D space (suprerior, right lateral, inferior, left lateral leads)

ECG paper leads position: high lateral (I, aVL), inferior (II, III, aVF), anteroseptal (V1, V2), anterior (V3, V4), low lateral (V5, V6), forgotten aVR lead

12 zvodové EKG


Hrudné zvody (V1-V2)

Correct and incorrect position V1, V2. And differential diagnosis between left anterior hemiblock (LAH) and old anteroseptal infarction

Diferenciálna diagnostika pomocou V1-V2

 • Správne naložené elektródy V1-V2 do 4. medzirebria
 • Ak naložíme V1-V2 nižšie (6. medzirebrie)
  • P vlna je monofázický pozitívna
  • Objavila sa rS konfigurácia (V1-V2)
   • Ide o ľavú prednú hemiblokádu
   • Starý infarkt by mal stále QS konfiguráciu (bez r kmitu)
 • Ak naložíme V1-V2 vyššie (2. medzirebrie)
  • P vlna je monofázický negatívna
Correct position of the precordial electrodes