TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / STEMI infarkt

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

STEMI infarkt

ST Elevation Myocardial Infarction

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Akútny koronárny syndróm (AKS)


acute coronary syndrome, No ST segment elevation, Unstable angina, NSTEMI, Non-Q-wave MI, ST segment ST elevation, STEMI, Q-wave MI, Myocardial infarction

Akútny koronárny syndróm


Nomenklatúra infarktu

 • Infarkt je nekróza myokardu
 • Podľa EKG rozlišujeme 2 infarkty

ECG STEMI (ST Elevation Myocardial Infarction)

STEMI infarkt

 • Vznikne pre oklúziu
 • Nekróza je:
 • Na EKG sú ST elevácie

ECG NSTEMI (Non-ST Elevation Myocardial Infarction)

NSTEMI infarkt

 • Vznikne pre stenózu
 • Nekróza je:
 • Na EKG sú ST depresie

STEMI infarkt

Occlusion LAD, anterior STEMI infarction (necrosis)

Troponín a Infarkt

 • Troponín (TnT) je hlavný laboratórny marker infarktu
 • Je špecifický pre myokard
  • Do krvi sa uvoľňuje pri infarkte (rozpad kardiomyocytov)
  • Neuvoľňuje sa pri ischémii myokardu
 • Ostatné enzýmy (CK, AST, LDH) nie sú také špecifické
  • Pretože sa nachádzajú aj v iných orgánoch
 • Troponín sa
  • Začína uvoľňovať o 2-4 hodiny po oklúzii
  • Vrchol dosahuje o cca 12-24hod.
  • Pretrváva cca 7 dní

Cardiac infarction markers, Troponin (TnT), Creatine kinase (CK-MB), Lactate dehydrogenase (LDH), Aspartate transaminase (AST), Myoglobin

ST elevácie a STEMI


 • STEMI má ST elevácie:
  • Minimálne v 2 susedných zvodoch
  • Prítomné v akútnej a subakútnej fáze STEMI
  • Konvexné (smutné)
  • Horizontálne
  • Raritne môžu byť ST elevácie (STE):
   • Descendentné
   • Ascendentné
Convex (non-concave) ST segment elevation, acute STEMI infarction Concave ST segment elevation, acute STEMI infarction


STEMI ST elevation, convex, straight upsloping, straight horizontal, straight downsloping

ST elevácie (STE) pri STEMI


Pardeeho vlny

 • Ak sa ST elevácie podobajú na náhrobný kameň
  • ST elevácia prekrýva R kmit aj T vlnu
  • Tak prognóza pacienta je veľmi zlá
 • Takýto STEMI sa označuje ako Tombstoning ST elevation MI
 • Vzniká pri oklúzii proximálnej časti koronárnej artérie
  • Vzniká veľký extenzívny STEMI infarkt

Tombstoning ST elevation MI, Pardee curve wave STEMI infarction

Dynamika ST elevácii pri STEMI

ECG changes in STEMI infarction

Rozdelenie STEMI podľa štádia


Perzistentné ST elevácie a Aneuryzma ľavej komory

Left ventricular aneurysm, persistent ST elevation (convex, concave upwards)

EKG a Veľkosť ST elevácii pri STEMI


ST elevácie - Diferenciálna diagnostika


Recipročné zmeny a STEMI

 • Recipročné zmeny robí len STEMI infarkt (nie NSTEMI)
 • STEMI má ST elevácie minimálne v 2 susedných zvodoch
 • Recipročné zmeny
 • Protiľahlý zvod
  • Sa "pozerá" sa na vektor presne z opačnej strany (180°)
 • EKG má ale len 12 zvodov
  • Preto ischemický vektor málokedy smeruje presne
   • ku konkrétnemu zvodu
   • od konkrétneho zvodu
 • Žiadny EKG zvod nemá presný (180°) protiľahlý zvod
  • Zvody sú inkompletne protiľahlé
 • Infarkt zadnej steny
  • Má na štandardnom EKG len recipročné ST depresie (V1-3)
  • Potom sa nakladajú zvody V7-9STEMI ST elevation infarction, reciprocal changes, ischemic vector, true opposition vector, incomplete opposition ECG lead


inferir STEMI infarction, reciprocal ST depression, ischemic vector Inferior STEMI inferction, ischemic vector, ST elevetion in inferior leads (II, III, aVF)

Recipročné zmeny a Akútny STEMI spodnej steny


STEMI podľa lokalizácia

 • Infarkt vzniká v myokarde za oklúziou
 • Na infarktovú zónu sa "pozerajú" EKG zvody
 • Lokalizovať sa dá len STEMI infarkt nie NSTEMI
 • Štandardné 12 zvodové EKG sa "nepozerá"
  • Na všetky časti myokardu
 • Pri podozrení na infarkt
 • Základné cievné zásobenie srdca:
  • PKA (Pravá koronárna artéria)
  • ĽKA (Ľavá koronárna artéria)
  • RIA (Ramus interventricularis anterior)
  • RCx (Ramus circumflexus)
  • RIP (Ramus interventricularis posterior)

Localization myocardial infarction, 12 lead ECG, affected wall, culprit vesselInfarkt ST elevácie Recipročné zmeny Okludovaná cieva
Septálny V1-V2 RIA
Predný V3-V4 (V2, V5) II, III, aVF RIA
Antero-septálny V1-V4 II, III, aVF RIA
Laterálny V5-V6 (I, aVL) II, III, aVF RCx
Vysoký laterálny I, aVL II, III, aVF RIA
Spodný II, III, aVF V2, V3 (I, aVL) PKA, RCx
Zadný V7-V9 V1-V3 PKA, ĽKA
Pravej komory V1, V4R I, aVL PKA
Predsieni PTa (V5, V6, I) PTa (I, II, III) PKAECG hyperacute STEMI infarction, hyperacute T waves

Hyperakútny STEMI prednej steny

Hyperacuta anterior STEMI infarction, LAD occlusion

ECG unstable angina pectoris, stenosis proximal left anterior descending artery

Nestabilná angina pectoris

 • Sínusový rytmus
 • Invertované T vlny (V1-V5, aVL)
 • Pacient mal minimálne subjektívne ťažkosti
 • Išlo o pacienta s chronickou stenózou proximálnej RIA
 • Ide o nestabilnú anginu pectoris
 • Pozrite si nasledujúce EKG
critical LAD - left anterior descending artery, instable angina pectoris

ECG acute occlusion LAD, pseudonormalization T wave, hyperacute anterior STEMI

Pseudonormalizácia - Hyperakútny STEMI

 • Ide o EKG od predošlého pacienta
 • Pacient dostal silné stenokardie
 • T vlna a ST segment sú v norme
 • Pacient dostal oklúziu RIA
 • Vznikol hyperakútny STEMI prednej steny
  • Vznikli hyperakútne T vlny v teréne negatívnych T vĺn
  • Takže T vlny sú normálne
  • Neskôr mal pacient zvýšený troponín a EKG dynamiku STEMI
Hyperacute anterior STEMI infarction

ECG acute (minutes - hours) inferor STEMI infarction, occlusion RCA or LCx,

Akútny STEMI spodnej steny

 • ST elevácie v spodných zvodoch (II, III, aVF)
  • Recipročné ST depresie (V2-V4)
 • Ide o oklúziu pravej koronárnej artérie
  • ST elevácia III > II
 • Ide o akútny STEMI spodnej steny
  • Trvanie minúty - hodiny
acute inferior wall STEMI infarction, occlusion RCA artery - culprit artery


ECG subacute (hours - days) anterior STEMI infarction, occlusion LAD

Subakútny STEMI prednej steny

 • ST elevácie na prednej stene (V2-V5)
  • Patologický Q kmit (V2-V3) - informuje o subakútnom štádiu
 • Ide o oklúziu RIA (ramus interventricularis anterior)
 • Ide o subakútny STEMI prednej steny
  • Trvanie hodiny - dni
subacuta anterior STEMI infarction, anterior wall STEMI, LAD occlusion - culprit vessel - artery


ECG old (weeks - years) posterior STEMI infarction, occlusion RCA or LCx

Starý infarkt spodnej steny

 • Patologický Q kmit na spodnej stene (III, aVF)
  • Bez ST elevácii
 • Pacient mal oklúziu pravej koronárnej artérie, alebo RCx
 • Ide o stary infarkt spodnej steny
  • Trvanie týždne - roky
 • Patologický Q kmit vzniká najčastejšie po STEMI infarkte
old inferior wall STEMI infarction, occlusion LCx or RCA artery - culprit artery


ECG old (weeks - years) inferior and lateral wall STEMI infarction, occlusion LCx

Subakútny STEMI spodnej a laterálnej steny

 • ST elevácie v spodných a laterálnych zvodoch (II, III, aVF, V5-V6)
  • Patologický Q kmit (II, III, aVF)
 • Pacient mal oklúziu dominantnej RCx (ramus circumflexus)
  • ST elevácia II > III
 • Ide o subakútny STEMI spodnej a laterálnej - ľavej steny
  • Trvanie hodiny - dni
subacute STEMI infarction inferior and lateral wall, occlusion LCx artery - culprit artery

Peter Blahút
techmed@techmed.sk