TECHmED

Peter Blahút

STEMI infarkt

Akútny koronárny syndróm (AKS)


Akútny koronárny syndróm


Nomenklatúra infarktu

STEMI infarktNSTEMI infarktSTEMI infarkt


Troponín a Infarkt


ST elevácie a STEMI
ST elevácie (STE) pri STEMI


Pardeeho vlny


Dynamika ST elevácii pri STEMI

Rozdelenie STEMI podľa štádia


Perzistentné ST elevácie a Aneuryzma ľavej komory


EKG a Veľkosť ST elevácii pri STEMI


ST elevácie - Diferenciálna diagnostika


Recipročné zmeny a STEMIRecipročné zmeny a Akútny STEMI spodnej steny


STEMI podľa lokalizácia
Infarkt ST elevácie Recipročné zmeny Okludovaná cieva
Septálny V1-V2 RIA
Predný V3-V4 (V2, V5) II, III, aVF RIA
Antero-septálny V1-V4 II, III, aVF RIA
Laterálny V5-V6 (I, aVL) II, III, aVF RCx
Vysoký laterálny I, aVL II, III, aVF RIA
Spodný II, III, aVF V2, V3 (I, aVL) PKA, RCx
Zadný V7-V9 V1-V3 PKA, ĽKA
Pravej komory V1, V4R I, aVL PKA
Predsieni PTa (V5, V6, I) PTa (I, II, III) PKA
Hyperakútny STEMI prednej steny
Nestabilná angina pectoris
Pseudonormalizácia - Hyperakútny STEMI
Akútny STEMI spodnej steny
Subakútny STEMI prednej steny
Starý infarkt spodnej steny
Subakútny STEMI spodnej a laterálnej steny