TECHmED

Peter Blahút

Flutter komôr

Flutter komôr


EKG a Flutter komôr
Flutter komôrFibrilácia komôr


Flutter, Fibrilácia a Asystólia


Fibrilácia komôr a AsystóliaFlutter komôr
Flutter komôrFlutter komôr (SVT -> Flutter komôr -> Fibrilácia komôr)
Fibrilácia komôr