TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Mechanizmus EKG krivky

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Mechanizmus EKG krivky

Mechanism of ECG wave

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Hlavný komorový vektor

 • Najprv sa aktivuje tenké komorové septum
  • Vzniká malý septálny vektor (VS)
  • Q kmit
 • Potom sa aktivuje masívna ľavá komora
  • Vzniká veľký hlavný vektor (VH)
  • Súčasne sa aktivuje aj tenká pravá komora
   • Malý vektor pravej komory
   • nemá na smer hlavného vektora vplyv
  • R kmit
 • Nakoniec sa aktivuje báza ľavej komory
  • Vzniká malý terminálny vektor (VT)
  • S kmit

 • Vektory si musíte predstaviť v 3D priestore
  • EKG zvody zaznamenávajú v vektory v čase

Mechanism of ecg electrical vectors

EKG zvody

 • EKG záznam má 12 zvodov
  • Končatinové (I, II, III, aVF, aVL, aVR)
  • Hrudné (V1-V6)
  • Každý zvod sa "pozerá" na vektory z iného uhla
 • Zvody sa "pozerajú" na elektrický stred srdca
 • Ak elektrický vektor smeruje
  • Ku zvodu na povrchu - vzniká pozitívny kmit
  • Od zvodu na povrchu - vzniká negatívny kmit


Wilson central terminal - electrical center of the heart and 12 ECG leads

Elektrická os EKG zvodu

Electrical axis of ECG lead with positive and negative poleVoltage vector projection on ECG with positive and negative deflection

Pozitívny a Negatívny EKG kmit

 • Srdcový elektrický vektor sa
  • vždy musí premietnuť na elektrickú os EKG zvodu

 • Pozitívny EKG kmit vzniká
  • Ak vektor smeruje ku povrchovej elektróde (+)
 • Negatívny EKG kmit vzniká
  • Ak vektor smeruje od povrchovej elektródy (+)


The magnitude of the deflection. Angle between vector and lead axis

Veľkosť EKG kmitu

 • Veľkosť EKG kmitu
  • závisí od uhlu medzi vektorom a osou EKG zvodu

 • Čím je uhol menší
  • tým priamejšie smeruje vektor ku elektróde (+)


Perpendicular voltege vector to the lead axis and no ECG deflection

Izoelektrický EKG kmit

 • Ak je vektor kolmý na elektrickú os zvodu
  • tak nevzniká EKG kmit

 • Na elektrický vektor sa ale "pozerá" 12 EKG zvodov
  • Každý EKG zvod má iný smer elektrickej osi
  • ten istý vektor nikdy nie je izoelektrický vo všetkých zvodoch


Continuously changing resultant voltage vector during heart cycle and ECG deflection

Bifázický EKG kmit

 • Myokard sa depolarizuje postupne
  • Elektrický vektor sa tak často otáča okolo jedného bodu
  • napr. depolarizácia komôr
 • EKG zvod zaznamenáva vektory postupne a generuje EKG krivku
  • 1. vektor smeruje od elektródy (+)
  • 2. vektor je kolmý na elektródu (+)
  • 3. vektor smeruje ku elektróde (+)
  • Postupne vznikne bifázický EKG kmit


Predominantnly positive ECG deflection with vector rotation

Dominantne pozitívny EKG kmit

 • Na EKG krivke sú zachytené 4 elektrické vektory v čase
 • Kolmý vektor je hranica medzi negatívnym a pozitívnym kmitom


Predominantnly negative ECG deflection with vector rotation

Dominantne negatívny EKG kmit

 • Na EKG krvike sú zachytené 4 elektrické vektory v čase
 • Kolmý vektor je hranica medzi negatívnym a pozitívnym kmitom

EKG a Komorové vektory

Main electrical voltage vector during depolarization and ECG deflection in limb leads Main electrical voltage vector during depolarization and ECG deflection in chest leads

Končatinové zvody

Hrudné zvodyECG deflection during sinus rhythm

Sínusový rytmus


Peter Blahút
techmed@techmed.sk