TECHmED

Peter Blahút

Mechanizmus EKG krivky

Hlavný komorový vektor


EKG zvody


Elektrická os EKG zvodu

Pozitívny a Negatívny EKG kmit


Veľkosť EKG kmitu


Izoelektrický EKG kmit


Bifázický EKG kmit


Dominantne pozitívny EKG kmit


Dominantne negatívny EKG kmit


EKG a Komorové vektory


Končatinové zvody


Hrudné zvodySínusový rytmus