TECHmED

Peter Blahút

Porucha komorového vedenia

Úzky QRS komplexSínusový Rytmus


Široký QRS komplexBlokáda pravého Tawarového ramienka (BPTR)


Porucha komorového vedenia


Diferenciálna diagnostika

Ramienkové a fascikulárne blokády
Komorová hypertrofia a dilatácia
Elektrolyty a lieky
Pre-excitácia
Arytmogénne stavy


Komorový rytmus
Blokáda pravého Tawarového ramienka
Blokáda ľavého Tawarového ramienka