TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / PQ interval

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

PQ interval

PR (PQ) interval

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

PQ interval (PR interval)

 • Interval je úsek, ktorý obsahuje vlny, alebo kmity
 • Segment je úsek, ktorý obsahuje len izoelektrickú čiaru

 • PQ interval
 • PR interval
  • Niekedy sa PQ interval označuje ako PR interval
 • Bez ohľadu na konfiguráciu QRS komplexu
  • Sa častejšie používa označenie PQ interval

PR (PQ) interval from onset P wave to start of QRS complex

EKG krivka PQ intervalu

 1. Impulz vznikne v SA uzle
  • Keď prejde na myokard predsieni, tak začne vznikať P vlna
  • Súčasne sa šíri po prevodovom systéme smerom ku AV uzlu
   • Impulz v prevodovom systéme nevytvára krivku
 2. Impulz vstúpi do AV uzla
  • Impulz sa z SA uzla šíri
  • V čase aktivácie predsieni (vrchol P vlny)
   • Dorazí cez prevodový systém do AV uzla
 3. Spomalené (dekrementálne) vedenie AV uzla
  • Impulz sa v AV uzle "zdrží" cca 0,1s (nevzniká krivka)
  • Potom prejde do Hisovho zväzku (nevzniká krivka)
 4. Aktivácia komorového septa
SA node atrial activation and PQ (PR) interval


PQ (PR) inteval and AV node conduction delayed

EKG a PQ interval
ECG normal PR (PQ) interval 0,12 - 0,2s

Skrátený PQ interval (<0,12s)sa node, sinus tachycardia ECG short PQ (PR) interval with sinus tachycardia

Sínusová tachykardia

 • Frekvencia: 125/min.
 • PQ interval: 0,12s (4 štvorčeky)
  • PQ interval je hranične skrátený
 • Pri tachykardii sa PQ interval skracuje
  • Vedenie cez AV uzol sa zrýchľuje


AV node depolarization (activation) and accelerated junctional rhythm ECG accelerated junctional rhythm, inverted (retrograde) p waves with short PQ (PR) interval

Junkčný rytmusWPW syndrome, accessory pathway - Bundle of Kent and short PQ (PR) ECG wpw syndrome. Short PQ (PR) interval, broad QRS, delta wave

WPW syndróm

 • PQ interval 0,12s (3 štvorčeky)
 • Pri WPW syndrómekomory súčasne aktivované cez
 • Komory sú aktivované skôr (pre-excitované) cez Kentov zväzok


Lown Ganong Levine syndrome with short PQ (PR) interval ECG Lown Ganong Levine (LGL) syndrome. Short PQ (PR) interval, normal P wave, normal QRS complex, absent delta wave

LGL syndróm

 • PQ interval 0,08s (2 štvorčeky)
 • LGL syndrómspojku medzi predsieňami a AV junkciou
  • Spojka (Jamesov zväzok) obchádza AV uzol
  • Impulz sa nespomalí v AV uzle
  • Preto bude skrátený PQ interval

Predĺžený PQ interval ( >0,2s )ECG and ladder diagram (laddergram) with first degree av block. Prolonged PQ (PR) interval, delayed conduction through the av node

AV blokáda I. stupňa


Variabilný PQ intervalECG (Ladder diagram - Laddergarm) with second degree AV block (Mobitz I - Wenckebach) with prolonged variable PQ (PR) interval

AV blokáda II. stupňa - Mobitz I (Wenckebach)ECG (Ladder diagram - Laddergarm) 3rd degree AV block (complete heart block) variable PQ (PR interval), AV dissociation

AV blokáda III. stupňa a Komorový rytmus


Peter Blahút
techmed@techmed.sk