TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Prechodová zóna

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Prechodová zóna

Transition zone

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Elektrická os EKG zvodu

Lead axis of the heartElectrical heart vectors and positive and negative deflection

Pozitívny a Negatívny EKG kmit

 • Srdcový elektrický vektor
  • Sa vždy musí premietnuť na elektrickú os EKG zvodu

 • Pozitívny EKG kmit vzniká
 • Negatívny EKG kmit vzniká
  • Ak vektor smeruje od povrchovej elektródy (+)


Continuously changing resultant voltage vector during heart cycle and ECG deflection

Bifázický EKG kmit

 • Myokard sa depolarizuje postupne
  • Elektrický vektor sa tak často otáča okolo jedného bodu
  • napr. depolarizácia komôr
 • EKG zvod zaznamenáva vektory postupne a generuje EKG krivku
  • 1. vektor smeruje od elektródy (+)
  • 2. vektor je kolmý na elektródu (+)
  • 3. vektor smeruje ku elektróde (+)
  • Postupne vznikne bifázický EKG kmit

Prekordiálne zvody

 • Prekordiálne zvody (V1-V6)
  • sa "pozerajú" na srdce v horizontálnej rovine

 • Hlavný srdcový vektor (VH)
  • Smeruje najpriamejšie ku zvodu V6
   • Medzi vektorom a V6 sú pľúca (izolant)
  • Dominantný R kmit je vo V5
  • Smeruje od zvodu V1
 • V prekordiálnych zvodoch je progresia R kmitu
  • Amplitúda R kmitu narastá od zvodu V1 po V4-5


 • Prechodová zóna
  • Ak je hlavný vektor(VH) kolmý na hrudný zvod
  • Tak vo zvode vzniká bifázický QRS komplex (R=S)
   • ktorý sa označuje ako prechodová zóna
  • Na obrázku je prechodová zóna vo V3

Chest precordial leads, and transition zone V3 - biphasic QRS complex

Rotácia srdca a Prechodová zóna

 • Prechodová zóna
  • Informuje o rotácii srdca okolo lingitudinálnej osi
  • Ako keď otáčate hlavou (doprava - doľava)

Heart longitudinal axis rotation in horizontal plane. Transition zone, clockwise and counterclockwise rotation

EKG a Prechodová zóna

ECG precordial leads, normal R wave progression and transition zone

Prechodová zóna


Normálna Rotácia srdca

ECG normal transition zone, R and S wave voltage (R/S = 1) in V3 or V4 Transition zone and normal hert roration in horizontal plane

Normálna rotácia srdca


Rotácia srdca Proti smeru ručičiek

Counterclockwise (CCW) rotation, Early transition zone


ECG precordial leads and Counterclockwise (CCW) rotation, Early transition zone Counterclockwise (CCW) rotation, Early transition zone (V1, V2)

Rotácia srdca proti smeru hodinových ručičiek


Rotácia srdca V smere ručičiek

Clockwise (CW) rotation, Delayed transition zone, Late transition zone


ECG precordial leads and Clockwise (CW) rotation, Delayed transition zone, Late transition zone Clockwise (CW) rotation, Delayed transition zone, Late transition zone

Rotácia srdca v smere hodinových ručičiekECG sinus rhythm and normal transition zona V3

Normálna rotácia srdca a Sínusový rytmusECG arrhythmogenic right ventricular dyplasia and Counterclockwise (CCW) rotation, Early transition zone

Rotácia srdca proti smeru hodinových ručičiek a Arytmogénna dysplázia pravej komoryECG left ventricular hypertrophy and Clockwise (CW) rotation, Delayed transition zone, Late transition zone

Rotácia srdca v smere ručičiek a Hypertrofia ľavej komory


Peter Blahút
techmed@techmed.sk