TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Q kmit a infarkt

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Q kmit a infarkt

Pathologic Q wave after myocardial infarction

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Dynamika ischémie pri oklúzii

 • Po oklúzii vetvy koronárnej artérie
 • V stene myokardu postupne vzniká infarkt (nekróza)
  • Časové intevaly sú individuálne u každého pacienta
  • Viabilita myokardu závisí od kolaterálneho riečiska
 • Ischémia (<20min.)
  • Myokard je hypoxický (má nedostatok kyslíka)
   • Hypoxia (oklúzia) trvá menej ako 20mn.
  • Je reverzibilná
  • Na EKGhyperakútne T vlny
 • Ischemické poškodenie (>20mn.)
  • Myokard je hypoxický (má nedostatok kyslíka)
   • Hypoxia (oklúzia) trvá viac ako 20mn.
  • Je reverzibilné
  • Na EKG sú už ST elevácie
 • Infarkt (>2hod.)
  • Myokard je hypoxický (má nedostatok kyslíka)
   • Hypoxia (oklúzia) trvá viac ako 2hod.
  • Je ireverzibilné poškodenie
  • Na EKG začína vznikať patologický Q kmit


coronary artery occlusion: Ischemia, Injury and Infarction (necrosis)


Coronary artery occlusion, dynamics ischemia duration, subendocardial ischemia, subepicardial ischemia, transmural ischemia, myocardial injury, myocardial infarction and necrosis

Dynamika ischémie po oklúzii


Dynamika ST elevácii pri STEMI


ecg STEMI infarction evolution, acute STEMI, subacute STEMI, old STEMI

EKG dynamika STEMI infarktu


Fyziologický Q kmit

 • Fyziologický Q kmit vzniká pre depolarizáciu septa (S)
  • Vektor septa smeruje od laterálnych zvodov (aVL, I, V5-V6)
  • Potom sa súčasne depolarizuje pravá (PK) a ľavá komora (ĽK)

 • EKG a fyziologický Q kmit
  • Šírka < 0,03s (< 1 malý štvorček)
  • Hĺbka < 3mm (< 3 malé štvorčeky)
  • Je len v (aVL, I, V5, V6)
   • Nepresahuje 1/4 R kmitu v danom zvode
  • Raritne môže byť v aVR a III zvode

Normal septal Q wave, septum depolarization

Infarkt a Q kmit

 • Patologický Q kmit je širší a hlbší
  • Vzniká pri transmurálnej nekróze pri STEMI infarkte
  • Pretože vzniká elektrické okno
 • Nesprávne označenie pre STEMI je Q infarkt
  • Aj NSTEMI môže raritne vytvoriť patologické Q

 • STEMI má 3 štádia:
  • Akútne (Nemá patologické Q)
  • Subakútne (Už má patologické Q)
   • Začína vznikať elektrické okno
  • Starý STEMI (Má patologické Q)

 • Patologické Q pri STEMI vzniká
  • Najčastejšie o 9 hodín po oklúzii
  • No môže vzniknúť už 2 hodiny po oklúzii
  • Raritne môže vzniknúť:
   • O niekoľko minút po oklúzii
   • O 24 hod. po oklúzii
  • Čas vzniku záleží od kolaterálnej cirkulácie
 • Patologické Q
  • Neznamená nekrózu myokardu
  • Nevylučuje akútny infarkt
Q wave formation, electrical window, necrosis, old myocardial infarction, QS complex

EKG a Poinfarktový Q kmit

 • Poinfarktový Q kmit je najčastejšie
 • Stačí, ak je splnená jedna podmienka:
  • Šírka > 0,04s
  • Hĺbka > 3mm
  • Presahuje 1/4 R kmitu v danom zvode
  • Je vo zvodoch V1-V3

 • Q kmit v zadných zvodoch (V7-V9)
 • Vytvorí recipročné zmeny vo V1-V2:
  • R kmit ≥ 40ms
  • R/S ≥ 1

Old inferior STEMI infarction, pathologic Q wave in inferior leads (II, III, aVF)

Starý STEMI spodnej steny


EKG a Znížená progresie R kmitu

 • Po prednom infarkte
 • Znížená progresia R kmitu je:
  • Amputované R (V1-V3)
   • Je neprítomnosť R kmitu (V1-V3)
  • Alebo R kmit vo V3 < 4mm

 • Nie je zhoda v EKG kritériách
ecg poor r wave progression in chest leads, old anterior STEMI infarction

ecg r wave progression in precordial leads

Ľavý predný hemiblok a Starý anteroseptálny infarkt


ECG orroneous diagnosis of anteroseptal myocardial infarction, Left anterior hemiblock (LAF)

Diferenciálna diagnostika pomocou V1-V2

 • Správne naložené elektródy V1-V2 do 4. medzirebria
 • Ak naložíme V1-V2 nižšie (6. medzirebrie)
  • P vlna je monofázický pozitívna
  • Objavila sa rS konfigurácia (V1-V2)
   • Ide o ľavú prednú hemiblokádu
   • Starý infarkt by mal stále QS konfiguráciu (bez r kmitu)
 • Ak naložíme V1-V2 vyššie (2. medzirebrie)
  • P vlna je monofázický negatívna
Correct position of the precordial electrodes, diagnosis anteroseptal myocardial infarction, left anterior hemiblock (LAF)


ECG pathologic Q wave, subacute (hours - days) anterior STEMI infarction, occlusion LAD

Subakútny STEMI prednej steny

 • ST elevácie na prednej stene (V2-V5)
 • Patologický Q kmit (V2-V3)
  • Hĺbka > 3mm
 • Ide o oklúziu RIA (ramus interventricularis anterior)
 • Ide o subakútny STEMI prednej steny
  • Trvanie hodiny - dni
Pathologic Q wave, subacuta anterior STEMI infarction, anterior wall STEMI, LAD occlusion - culprit vessel - artery


ECG pathologic Q wave, old (weeks - years) posterior STEMI infarction, occlusion RCA or LCx

Stary infarkt spodnej steny

 • Patologický Q kmit na spodnej stene (III, aVF)
  • Hĺbka > 3mm
  • Bez ST elevácii
 • Pacient mal oklúziu pravej koronárnej artérie, alebo RCx
 • Ide o starý infarkt spodnej steny
  • Trvanie týždne - roky
post-infarction Q wave, electrical window, old inferior wall STEMI infarction, occlusion LCx or RCA artery - culprit artery


ECG pathological Q wave, old (weeks - years) inferior and lateral wall STEMI infarction, occlusion LCx

Subakútny STEMI spodnej a laterálnej steny

 • ST elevácie v spodných a laterálnych zvodoch (II, III, aVF, V5-V6)
 • Patologický Q kmit (II, III, aVF)
  • Hĺbka > 3mm
 • Pacient mal oklúziu dominantnej RCx (ramus circumflexus)
  • ST elevácia II > III
 • Ide o subakútny STEMI spodnej a laterálnej - ľavej steny
  • Trvanie hodiny - dni
subacute STEMI infarction inferior and lateral wall, pathological Q wave, electrical window

Peter Blahút
techmed@techmed.sk