TECHmED

Peter Blahút

Q kmit

Mechanizmus vzniku Q kmitu


Končatinové zvody a Q kmit


Prekordiálne zvody a Q kmit


Q kmit a EKG krivka


EKG a Q kmit


Patologický Q kmit


Varianty Q kmitu

Názvoslovie QRS komplexuFyziologický Q kmit a Sínusový rytmusFyziologický Q kmit a Sínusový rytmusPatologický Q kmit a Starý infarkt


Polohové Q


Polohové (respiračné) Q