TECHmED

Peter Blahút

R kmit

Mechanizmus vzniku R kmitu


Končatinové zvody a R kmit


Prekordiálne zvody a R kmit


R kmit a EKG krivka


Progresia R kmitu a Prechodová zónaProgresia R kmitu a Prechodová zóna


EKG a R kmitVarianty R kmitu

Názvoslovie QRS komplexu


Patologický R kmit


Fyziologický R kmit

Sínusový rytmus


Fyziologický R kmit

Fyziologický R kmit


Dominantný R kmit vo V1

Blokáda pravého Tawarového ramienka


Dominantný R kmit v aVR

Komorová tachykardia


Znížená progresia R kmitu (amputované R V1-V4)

Starý antero-septálny infarkt


QRS alternans

Perikardiálny výpotok