TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / ST segment a ischémia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

ST segment a ischémia

ST segment and ischemia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Ischémia


Ischemické poškodenie myokardu


Akčný potenciál a Ischémia

Diastole - ischemic tissue is more depolarized, Systole - ischemic tissue is more repolarized, Normal tissue vs. ischemic tissue

Ischémia počas Diastoly a Systoly


Ischemický Diastolický vektor

 • Ischemický myokard je menej negatívny ( -60mV )
  • ako normálny myokard ( -90mV )
 • Extracelulárna zóna ischémie je menej pozitívna
  • ako normálny myokard
 • Ischemický vektor počas diastoly smeruje:
  • Od ischemického myokardu ku normálnemu myokardu
  • Vektor vždy smeruje ku pozitívnejšej zóne myokardu
 • EKG elektróda nad normálnym myokardom
  • bude mať zvýšený QT segment počas diastoly

Diastolic extracellular ischemic ventor

Ischemický Systolický vektor

 • Ischemický myokard je viac negatívny ( -15mV )
  • ako normálny myokard ( 0mV )
 • Extracelulárna zóna ischémie je viac pozitívna
  • ako normálny myokard
 • Ischemický vektor počas systoly smeruje:
  • Od normálneho myokardu ku ischemickému myokardu
  • Vektor vždy smeruje ku pozitívnejšej zóne myokardu
 • EKG elektróda nad ischemickým myokardom
  • bude mať zvýšený ST segment a T vlnu počas systoly


Systolic extracellulsr ischemic vector

EKG a Izoelektrická čiara

ECG of normal healthy, zero voltage line

Fyziologický EKG záznam


Subendokardiálna Ischémia (ST depresie)

Subendocardial ischemia, old ECG baseline, new ECG baseline, diastolic vector, systolic vector, ST depression

Subendokardiálna ischémia


ST depresie a Ischémia


ECG horizontal ST segment depression, subendocardium ischemia, unstable angina, NSTEMI ECG downsloping ST segment depression, subendocardium ischemia, unstable angina, NSTEMI ECG upsloping ST segment depression, subendocardium ischemia, unstable angina, NSTEMI

ST depresie a IschémiaPlochá ascendentná ST depresia a Ischémia


Slow ischemic upsloping ST segment depression

Plochá ascendentná ST depresia

 • Plochý ascendentný ST segment < 1,5mV/1s
 • Ascendentná ST depresia 1,5mm
  • ST depresie sa meria 80ms po J bode
 • Táto ST depresia je ischemická
Rapid upsloping ST segment depression, A benign response

Strmá ascendentná ST depresia

 • Strmý ascendentný ST segment > 1,5mV/1s
 • Ascendentná ST depresia 1,5mm
  • ST depresie sa meria 80ms po J bode
 • Strmá ST depresie nie je nikdy ischemická


ST depresie - Diferenciálna diagnostika


Subepikardiálna Ischémia (ST elevácie)

Subepicardial ischemia, ST elevation, Diastolic ischemic vector, Systolic ischemic vector, new ECG baseline

Subepikardiálna ischémia


ST elevácie a Ischémia

 • STEMI má ST elevácie:
  • Minimálne v 2 susedných zvodoch
  • Prítomné v akútnej a subakútnej fáze STEMI
  • Konvexné (smutné)
  • Horizontálne
  • Raritne môžu byť ST elevácie (STE):
   • Descendentné
   • Ascendentné
Convex (non-concave) ST segment elevation, acute STEMI infarction Concave ST segment elevation, acute STEMI infarction


ST elevation, convex, upsloping, horizontal, downsloping, concave

ST elevácie (STE) pri ischémii


ST elevácie - Diferenciálna diagnostika


ST segment a Akútny koronárny syndróm


ACS, Vulnerable plaque, Plaque disruption, Stenosis (partial occlusion), Total occlusion, ST segment elevation, ST segment depression

ST segment a Akútny koronárny syndrómAcute cardiac ischemia, non-ST segment elevation, biomarkers of myocardia necrosis, unstable angina, NSTEMI infarction, ST segment elevation, elevated troponin, STEMI infarction


ECG acute coronary syndrome, non-ST segment elavation, NSTEMI infarction, unstable angina

Nestabilná angina pectoris

 • Sínusový rytmus
 • ST depresie (I, II, V5-V6)
 • Naznačené ST elevácie V1-V2
 • Pacient mal cca 10min. stenokardie a troponín mal neskôr v norme
  • ST depresie nemal na starších EKG záznamoch
 • Ide o nestabilnú anginu pectoris
 • Keby mal pacient neskôr zvýšený troponín bez ST elevácii
  • Tak ide o NSTEMI infarkt
subendocardial ischaemia, LAD stenosis


ECG acute coronary syndrome with ST elevation, acute anterior STEMI infarction

Akútny STEMI prednej steny

acute coronry syndrome with ST elevation, proximal LAD occlusion

Peter Blahút
techmed@techmed.sk