TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / STEMI laterálnej steny

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

STEMI laterálnej steny

Lateral STEMI infarction

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Cievne zásobenie laterálnej steny

Heart coronary artery, Left circumflex branch, Lateral wall of left ventricle, first diagonal branch (D1) of LAD

Laterálny infarkt

 • Izolovaný laterálny STEMI je veľmi raritný
  • Musí nastať oklúzia terminálnej laterálnej vetvy
   • Najčastejšie D1 (prvá diagonálna vetva)
 • Laterálnu stenu zásobujú vetvy z RIA a RCx
  • Pri oklúzii vzniká infarkt za oklúziou
 • Najčastejšie kombinácie laterálneho infarktu:

Lateral STEMI infarction categories, anterolateral, inferior-posterior-lateral-isolated lateral STEMI

EKG a laterálny STEMI


ECG islated lateral STEMI infarction, ST elevation (I, aVL), reciprocal change (III, aVF)

Izolovaný Horný laterálny STEMI

 • Vzniká pre oklúziu D1
 • Ischemický vektor smeruje ku (aVL, I)


 • EKG a Horný laterálny STEMI
  • ST elevácie (I, aVL)
  • Recipročné ST depresie (III, aVF)
ECG and electrical vector, isolated lateral STEMI, D1 occlusion

Antero-laterálny STEMIECG anterolateral STEMI infarction, STEMI due to proximal LAD occlusion

Infero-postero-laterálny STEMI

 • Vzniká pre proximálnu oklúziu RCx
 • Ischemický vektor smeruje dole-dozadu-laterálne

 • EKG a Infero-postero-laterálny STEMI
  • ST elevácie v zadnom zvode (V7-V9) ≥ 0,5mm
  • ST elevácie v spodných zvodoch (II, III, aVF)
  • ST elevácie v laterálnych zvodoch (I, aVL, V5-V6)

Inferior posterior lateral STEMI due to RCx occlusion


ECG acute postero-lateral STEMI infarction, ST elevation (V5-V6), ST depression (V1-V3)

Akútny postero-laterálny STEMI

posterior lateral STEMI due to proximal RCx occlusion


ECG acute isolated lateral STEMI infarction, ST elevation (I, aVL), reciprocal ST depression (III, aVF), sinus bradycardia

Akútny laterálny STEMI

 • Sínusová bradykardia
 • Naznačené ST elevácie (I, aVL)
 • Pacient mal na koronarografii proximálnu oklúziu ramus circumflexus (RCx)
  • Spodná a zadná stena mala bohaté kolaterálne zásobenie
  • Pacient mal dominantnú pravú koronárnu artériu
   • RCx nezásobuje spodnú stenu
isolated high lateral STEMI infarction, proximal occlusion non-dominant ramus circumflexus
coronary angiogram proximal occlusion left circumflex artery (LCx) coronary angiogram after percutaneous coronary intervention (PCI) and stenting

KoronarografiaECG antero-lateral STEMI infarction, ST elevation (V2-V5, I, aVL), reciprocal ST depression (II, III, aVL), culprit artery - vessel: LAD between S1 and D1

Akútny antero-laterálny STEMI

 • Sínusový rytmus
 • Predný STEMI
  • ST elevácie (V2-V5)
 • Laterálny STEMI
  • ST elevácie (I, aVL)
 • Recipročné ST depresie (II, III, aVF)
 • Ide o oklúziu RIA medzi S1 a D1
  • ST elevácie (V2-V4, I, aVL)
  • ST depresie (II, III, aVF)
   • Depresia v III > II
Left anterior descending artery (LAD) occlusion proximal DI, and distal S1


ECG acute antero-lateral STEMI, proximal left anterior descending artery (LAD), proximal to D1, S1

Akútny antero-laterálny STEMI

 • Sínusový rytmus
 • ST elevácie (V1-V4, I, aVL, aVR)
  • Predný STEMI (V1-V4, aVR)
  • Laterálny STEMI (I, aVL)
 • Recipročné ST depresie (II, III, aVF)
 • Ide o oklúziu RIA proximálne od S1 a D1
  • ST elevácie (V1-V4, I, aVL, aVR)
   • V1 > 2mm
   • aVL > aVR
  • Recipročné ST depresie (II, III, aVF)
   • Depresia v III > II
 • Ľavý predný hemiblok
Left anterior descending artery (LAD) occlusion proximal 1st septal (S1) and first diagona (D1) branch


ECG isolated high lateral STEMI infarction, ST elevation (I, aVL), reciprocal ST depression (V1-V3), culprit vessel - first diagonal branch (D1) of LAD

Akútny izolovaný horný laterálny STEMI

 • Sínusový rytmus
 • ST elevácie (I, aVL)
 • Recipročné ST depresie (III, aVF, V1-V3)
 • Pacient mal na koronarografii oklúziu prvej diagonálnej vetvy na RIA
Left anterior descending artery, culprit artery - first diagona branch of LAD


ECG isolated high lateral STEMI infarction, ST elevation (I, aVL), reciprocal ST depression (V1-V3), culprit vessel - first diagonal branch (D1) of LAD

Akútny izolovaný horný laterálny STEMI

Left anterior descending artery, culprit artery - first diagona branch of LAD


ECG subacute high lateral STEMI infarction, ST elevation (I, aVL), pathological Q wave (aVL)

Subakútny izolovaný horný laterálny STEMI

 • Sínusový rytmus
 • ST elevácie (I, aVL)
 • O subakútnom štádiu informuje:
  • Patologický Q kmit (aVL)
  • Negatívne T vlny (I, aVL)
 • Recipročné ST depresie nie sú prítomné
  • Pretože tie bývajú len v akútnom štádiu STEMI infarktu
Left anterior descending artery, culprit artery - first diagona branch of LAD


ECG acute infero-postero-lateral STEMI infarction

Akútny spodný zadný laterálny STEMI

 • Sínusový rytmus
 • Spodný STEMI
  • ST elevácie (II, III, aVF)
  • ST elevácia II > III (ide o oklúziu RCx)
 • Laterálny STEMI
  • ST elevácie (I, V5-V6)
 • Zadný STEMI
  • ST depresie (V1-V3)
  • Pomer vo V2 R/S > 1
  • Pacientovi by sme mali naložiť zadné zvody (V7-V9)
 • Pacient mal proximálnu oklúziu dominantnej RCx
posterior lateral inferior STEMI due to proximal LCx occlusion

Peter Blahút
techmed@techmed.sk