TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / STEMI prednej steny (a lokalizácia oklúzie RIA)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

STEMI prednej steny (a lokalizácia oklúzie RIA)

Anterior STEMI myocardial infarction and localisation occlusion (culprit artery) of the left anterior descending artery (LAD)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Cievne zásobenie prednej steny

 • Prednú stenu zásobuje RIA:
 • S1 (Prvá septálna vetva)
 • D1 (Prvá diagonálna vetva)
  • Je druhá najproximálnejšia vetva RIA
  • Zásobuje laterálnu časť ľavej komory
  • Korešponduje so zvodmi (I, aVL)
 • Na prednú stenu sa "pozerajú":
 • Základné cievne zásobenie srdca:
  • PKA (Pravá koronárna artéria)
  • ĽKA (Ľavá koronárna artéria)
  • RIA (Ramus interventricularis anterior)
  • RCx (Ramus circumflexus)
  • RIP (Ramus interventricularis posterior)
Anterior STEMI, sites of occlusion LAD (left anterior descending artery), S1 (first septal branch), D1 (first diagonal branch)

STEMI prednej steny

 • Vzniká pre oklúziu RIA
  • Čím je oklúzia proximálnejšie, tým je infarkt väčší
 • najhoršiu prognózu zo všetkých infarktov
 • Podľa ST elevácii a recipročných zmien sa dá lokalizovať:
  • Oklúzia na RIA
  • Nekrotická oblasť na prednej stene
 • Lokalizovať sa dá len STEMI infarkt
  • NSTEMI sa podľa EKG lokalizovať nedá
Anterior wall myocardial infarction, LAD occlusion proximal to both S1 and D1

Recipročné zmeny a Antero-laterálny STEMI

 • Pri STEMI infarkte vznikajú ST elevácie
 • Recipročné zmeny (ST depresie) vznikajú pri STEMI
  • vo zvodoch, ktoré sú najviac oproti ST eleváciam
 • Predný STEMI (ST elevácie V1-V4)
  • Nevytvára recipročné zmeny
  • Pretože oproti zvodom (V1-V4) nie sú žiadne zvody
 • Recipročné zmeny sú pri antero-laterálnom STEMI
  • Musí byť postihnutá vysoká laterálna oblasť
  • Pretože oproti zvodom (aVL, I,) sú zvody (III, aVF)

 • NSTEMI infarkt nikdy nevytvára recipročné zmeny
Anterior STEMI, ST elevation, reciprocal ST depression

Dynamika ST elevácii pri STEMI

Anterior STEMI ST elevation evolution, acute, subacute, postacute, chronic, old infarction

Rozdelenie STEMI podľa štádia


EKG a Predný STEMI

 • Akútny STEMI sa lokalizuje podľa ST elevácii
 • Veľkosť ST elevácii pri STEMI
  • Muž ≥ 40 rokov:
   • ≥ 2mm (V2-V3)
   • ≥ 1mm v ostatných zvodoch
  • Muž < 40 rokov:
   • ≥ 2,5mm (V2-V3)
   • ≥ 1mm v ostatných zvodoch
  • Žena (bez ohľadu na vek)
   • ≥ 1,5mm (V2-V3)
   • ≥ 1mm v ostatných zvodoch

Anterior STEMI ECG diagnosis criteria

Oklúzia RIA pri "Wraparound"

 • Ovinutie hrotu "Wraparound"
  • 0,1% ľudí
  • RIA obtáča hrot srdca a pokračuje ako RIP na spodnú stenu
 • Pri oklúzii RIA s wraparound vznikne infarkt:
  • Prednej steny (ST elevácie V2-V4)
  • Spodnej steny (ST elevácie II, III, aVF)
 • Ide o veľmi raritnú situáciu
 • ST elevácie nebudú výrazne
Wraparound LAD, Extending LAD beyond cardiac apex and wrapping around, Anterior STEMI, Inferior STEMI

Rozdelenie Predného STEMI


STEMI ST elevácie Recipročné ST depresie
Septálny V1-V2 Nie sú
Predný V2-V5 Nie sú
Antero-septálny V1-V4 Nie sú
Antero-laterálny V3-V6, I, aVL III, aVF
Extenzívny predný V1-V6, I, aVL III, aVF
Antero-inferiórny
(Wraparound RIA)
(V2-V4) + (II, III, aVF) Nie sú

Lokalizácia oklúzie na RIA

 • S1 (Prvá septálna vetva)
 • D1 (Prvá diagonálna vetva)
  • Je druhá najproximálnejšia vetva RIA
  • Zásobuje laterálnu časť ľavej komory
  • Korešponduje so zvodmi (I, aVL)
  • Oklúzia RIA proximálne od D1 má na EKG:
   • ST elevácie (aVL, I)
   • ST depresie (III, II)

 • Oklúzia (Culprit artery) RIA môže byť:
  • Proximálne od S1, D1
  • Medzi S1 a D1
  • Medzi D1 a S1 (prvá odstupuje D1, a potom S1)
  • Distálne od S1, D1


anatomy localisation left anterior descending artery (LAD)

EKG a oklúzia RIA proximálne od S1, D1

 • Ischémia postihuje
  • Prednú stenu
  • Laterálnu stenu
  • 2/3 septa
 • Ischemický vektor smeruje
  • Medzi zvody (aVR, aVL)
  • Od spodných zvodov (II, III, aVF)

 • EKG a oklúzia RIA proximálne od S1, D1
  • ST elevácie (V1-V4, I, aVL, aVR)
   • V1 > 2mm
   • aVL > aVR
   • V2 > V3 > V1
  • Recipročné ST depresie (II, III, aVF)
   • Depresia v III > II
   • Depresia V6 > V5
  • Blokáda pravého Tawarového ramienka
   • Vznikne takmer vždy

 • Wellensov syndróm je
  • Proximálna stenóza RIA
 • Windowmaker artery je
  • Proximálna stenóza, alebo oklúzia RIA
Anterior STEMI, LAD occlusion proximal to S1 D1, electrical vector, ST elevation, ST depression

EKG a oklúzia RIA medzi S1 a D1

 • Oklúzia je
  • Distálne od S1
  • Proximálne od D1
 • Ischémia postihuje
  • Prednú stenu
  • Laterálnu stenu
 • Ischemický vektor smeruje
  • Ku zvodom (I, aVL)
  • Od zvodov (III, aVF) • EKG a oklúzia RIA medzi S1 a D1
  • ST elevácie (V2-V4, I, aVL)
   • Nie vo V1, aVR
  • Recipročné ST depresie (II, III, aVF)
   • Depresia v III > II

Anterior STEMI, LAD occlusion between S1 and D1 (distal to first septal branch, proximal to first diagonal branch), electrical vector, ST elevation, ST depression

EKG a oklúzia RIA medzi D1 a S1

 • Ide variantu RIA, kedy je prvá vetva D1, a druhá S1
 • Oklúzia je
  • Distálne od D1
  • Proximálne od S1
 • Ischémia postihuje
  • Prednú stenu
  • 2/3 septa
 • Ischemický vektor smeruje
  • Ku zvodom (II, III, aVF)
  • Od zvodov (I, aVL)


 • EKG a oklúzia RIA medzi D1 a S1
  • ST elevácie (V1-V4, II, III, aVF)
   • III > II
   • Aj vo V1
  • Recipročné ST depresie
   • I, aVL

Anterior STEMI, LAD occlusion between D1 and S1 (distal to first diagonal branch, proximal to first septal branch), electrical vector, ST elevation, ST depression

EKG a oklúzia RIA distálne od S1, D1

 • Ischémia postihuje
  • Prednú stenu
  • Apex
 • Ischemický vektor smeruje
  • Ku zvodom (V3-V6, aVF, II)
  • Od zvodu (aVR) • EKG a oklúzia RIA distálne od S1, D1
  • ST elevácie (V3-V6)
   • Môžu byť aj vo (II, III, aVF)
    • Ak sú prítomné, tak ST elevácia II > III
   • Nie vo (V1, aVR)
  • Recipročná ST depresia (aVR)

LAD (RIA) occlusion distal LAD below both the first septal (S1) and first diagonal branch (D1), and electrical ischemic vector


ECG acute anterior STEMI myocardial infarction, left anterior hemiblock, LAD occlusion proximal to first septal (S1) and first diagonal branches (D1)

Akútny STEMI prednej steny

 • Sínusový rytmus
 • ST elevácie (V1-V4, I, aVL, aVR)
 • Recipročné ST depresie (II, III, aVF)
 • Ide o oklúziu RIA proximálne od S1 a D1
  • ST elevácie (V1-V4, I, aVL, aVR)
   • V1 > 2mm
   • aVL > aVR
  • Recipročné ST depresie (II, III, aVF)
   • Depresia v III > II
 • Ľavý predný hemiblok
Left anterior descending artery (LAD) occlusion proximal S1 and D1


ECG old anterior myocardial infarction, pathologic Q wave V1-V3, acute ischemia - giant negative T waves V2-V5

Starý infarkt prednej steny

old antero-septal myocardial infarction


ECG acute extensive anterior STEMI infarction, proximal left anterior descending artery (LAD), proximal to D1, S1

Akútny STEMI prednej steny

 • Sínusový rytmus
 • ST elevácie (V1-V4, I, aVL, aVR)
 • Recipročné ST depresie (II, III, aVF)
 • Ide o oklúziu RIA proximálne od S1 a D1
  • ST elevácie (V1-V4, I, aVL, aVR)
   • V1 > 2mm
   • aVL > aVR
  • Recipročné ST depresie (II, III, aVF)
   • Depresia v III > II
 • Ľavý predný hemiblok
Left anterior descending artery (LAD) occlusion proximal S1 and D1


ECG acute anterior STEMI infarction, occlusion distal LAD, ST elevation V3-V6

Akútny STEMI prednej steny

Distal LAD occlusion of first septal branch (S1), distla of first diagonal branch (D1)


ECG anterior STEMI infarction, ST elevation (V2-V5, I, aVL), reciprocal ST depression (II, III, aVL), culprit artery - vessel: LAD between S1 and D1

Akútny STEMI prednej steny

 • Sínusový rytmus
 • ST elevácie (V2-V5, I, aVL)
 • Recipročné ST depresie (II, III, aVF)
 • Ide o oklúziu RIA medzi S1 a D1
  • ST elevácie (V2-V4, I, aVL)
  • ST depresie (II, III, aVF)
   • Depresia v III > II
LAD occlusion proximal from 1st diagonal branch, and distal from 1st septal perforator branch


ECG acute LAD occlusion proximal to first diagonal branch, Acute antero-lateral STEMI infarction

Akútny STEMI prednej steny

 • Sínusový rytmus
 • ST elevácie (V2-V6, I, aVL)
 • Recipročné ST depresie (II, III, aVF)
 • Ide o oklúziu RIA medzi S1 a D1
  • ST elevácie (V2-V6, I, aVL)
  • ST depresie (II, III, aVF)
   • Depresia v III > II
LAD occlusion proximal from 1st diagonal branch, and distal from 1st septal perforator branch


ECG anterior and infero-apical STEMI, massive ST elevation, occlusion wraparound artery

Akútny predný a spodný STEMI

 • Sínusový rytmus
 • STEMI spodnej steny
  • ST elevácie (II, III, aVF)
 • STEMI prednej steny
  • ST elevácie (V1-V5)
 • Predný a spodný STEMI je veľmi raritný
  • Pacient mal oklúziu RIA s wraparound artériou
  • Distálna RIA obtáča hrot a pokračuje ako RIP
occlusion wrap-around artery, anterior and inferior STEMI infarction


ECG acute anterior STEMI infarction and right bundle branch block (RBBB)

Akútny STEMI prednej steny

anterior STEMI infarction and RBBB

Peter Blahút
techmed@techmed.sk