TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / STEMI zadnej steny

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

STEMI zadnej steny

Posterior STEMI infarction

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Dominancia koronárnych artérii

 • Prednú stenu zásobuje ramus interventricularis anterior (RIA)
 • Spodnú stenu zásobuje ramus interventricularis posterior (RIP)
 • Dominancia pravej koronárnej artérie
  • 70% ľudí má dominantnú pravú koronárnu artériu
  • RIP vychádza z pravej koronárnej artérie
 • Dominancia ľavej koronárnej artérie
  • 10% ľudí má dominantnú ľavú koronárnu artériu
  • RIP vychádza z ľavej koronárnej artérie
 • Kodominancia koronárnych artérii
  • 20% ľudí má kodominanciu
  • RIP vychádza z ľavej aj pravej koronárnej artérie
 • Ovinutie hrotu "Wraparound"
  • 0,1% ľudí má ovinutie hrotu
  • RIA obtáča hrot srdca a pokračuje ako RIP na spodnú stenu
Coronary artery dominance, posterior descending artery (PDA), Wrap-around

Coronary artery dominance, posterior descending artery (PDA), Left-dominant Coronary artery dominance, posterior descending artery (PDA), Right-dominant Coronary artery dominance, posterior descending artery (PDA), Co-dominant

Infarkt zadnej steny

 • Dominantná pravá koronárna artéria zásobuje:
  • Pravú komoru
  • Pravú časť zadnej steny
  • Mediálnu časť spodnej steny
  • Spodnú časť septa
  • Podľa miesta oklúzie môže vzniknúť infarkt:
 • Dominantná ľavá koronárna artéria zásobuje (cez RCx)
  • Laterálnu časť spodnej steny
  • Zadnú stenu
  • Bazálnu časť ľavej komory
  • Podľa miesta oklúzie môže vzniknúť infarkt:


Posterior STEMI infarction localisation, culprit vessel (artery), occlusion left circumflex coronary artery


 • Izolovaný infarkt zadnej steny je raritný (10%)
  • Často sa nesprávne hodnotí ako ischémia
   • Pretože vytvára ST depresie V1-V4
   • A štandardne sa nenakladajú zadné zvody (V7-V9)
 • Najčastejšie vzniká pre oklúziu RCx
 • Zadný infarkt takmer vždy (90%) sprevádza aj:

proximal left circumflex artery occlusion, infero-lateral STEMI infarction

Zadná stena a štandardné 12 zvodové EKG

 • Štandardné 12 zvodové EKG má:
 • Štandardné EKG sa
  • "nepozerá" na zadnú stenu

 • Zadný STEMI má:
  • ST depresie (V1-V4)
  • ST elevácie (V7-V9)
   • V7-V9 sa štandardne nakladajú

 • Izolovaný zadný STEMI
  • Sa omylom často hodnotí ako ischémia
   • pre ST depresie V1-V4
  • Na zvody V7-V9 sa zabúda
Standard ECG leads and posterior STEMI with ischemia pattern (V1-V4)

Zadný STEMI a Recipročné ST depresie

 • Ischemický vektor pri STEMI zadnej steny smeruje:
  • Od (V1-V4) predných zvodov
  • Ku (V7-V9) zadným zvodom

 • Predné (V1-V4) a zadné zvody (V7-V9)
 • Zvody V7-V9 sa štandardne nenakladajú
  • Preto vidíme len recipročné ST depresie (V1-V4)
   • Čo sa omylom často hodnotí ako ischémia
   • Pritom ide o STEMI zadnej steny
ECG posterior leads (V7-V9), posterior STEMI, Reciprocal changes, ST dempression (V1-V4), ST elevation (V7-V9)

Zadné zvody (V7-V9)

 • Zvody V4-V6 sa odpoja a naložia sa na chrbát vľavo
  • Na EKG zázname sa potom označia ako (V7-V9)
 • Zadné zvody (V7-V9) sa nakladajú
  • vo výške zvodu V6 (5. medzirebrie)
  • V7 (Axilárna čiara vľavo)
  • V8 (Skapulárna čiara - hrot skapuly)
  • V9 (Paravertebrálna čiara vľavo)

 • Zadný STEMI má ST eleváciu minimálne v 1 zvode (V7-V9)

ECG posterior leads, posterior STEMI, occlusion LCx (culptrit vessel). V7 (left posterior axillary line), V8 (left midscapular line), V9 (left border of the spine)

EKG a STEMI zadnej steny

 • Zvody (V1-V4)
 • Keď pri zadnom STEMI zrkadlovo otočíte zvody V1-V4
 • Zvody (V7-V9)
  • ST elevácie ≥ 0,5mm
   • Stačí len v 1 zvodeECG criteria posterior STEMI in anterior ECG leads (V1-V4), ST depression

ECG posterior STEMI mirror ST elevation


ECG acute posterior inferior and lateral STEMI infarction, proximal right coronary artery occlusion

Akútny spodný zadný a laterálny STEMI

 • Sínusový rytmus
 • STEMI spodnej steny
  • ST elevácie (II, III, aVF) (V5-V6)
  • ST elevácia III > II (čo svedčí pre oklúziu pravej koronárnej artérie)
 • Laterálny STEMI
  • Pravá koronárna artéria často zásobuje aj zadnú stenu a apex ľavej komory
  • Preto môžu vzniknúť ST elevácie (V5-V6)
 • STEMI zadnej STEMI
  • ST depresie V1-V3
  • Pacientovi by sme mali naložiť zadné zvody V7-V9
 • Ide o proximálnu oklúziu dominantnej pravej koronárnej artérie
Dominant Right coronary culprit artery, inferior and posterior STEMI infarction


ECG acute posterior and inferior STEMI infarction, ST elevation (II, III, aVF), ST depression (V1-V3)

Akútny spodný a zadný STEMI

 • Sínusový rytmus
 • STEMI spodnej steny
  • ST elevácie (II, III, aVF)
  • ST elevácia III > II (čo svedčí pre oklúziu pravej koronárnej artérie)
 • STEMI zadnej STEMI
  • ST depresie V1-V3
  • Pacientovi by sme mali naložiť zadné zvody V7-V9
 • Ide o proximálnu oklúziu dominantnej pravej koronárnej artérie
Dominant Right coronary culprit artery, inferior and posterior STEMI infarction


ECG STEMI infarction of posterior wall, and lateral wall, ST elevation (V5-V6), ST depression (V1-V3)

Akútny postero-laterálny STEMI

 • Sínusový rytmus
 • Predsieňová extrasystola
 • Laterálny STEMI
  • ST elevácie (V5-V6)
 • STEMI zadnej steny
  • ST depresie (V1-V3)
  • Pacientovi by sme mali naložiť zadné zvody V7-V9
 • Na koronarografii bola
  • A: proximálna oklúzia ramus circumflexus (RCx)
  • B: RCx po PCI a zavedení stentu
posterior lateral STEMI due to proximal RCx occlusion


ECG old posterior infarction with pathologic R wave (V1)

Starý zadný STEMI

Old posterior STEMI infarction with posterior necrotic window


ECG acute infero-postero-right STEMI infarction, pardee curve, sinus rhythm, 2nd degree AV block 2:1 ratio, dominant right artery occlusion - culprit artery

Akútny STEMI spodnej a zadnej steny

 • Sínusový rytmus
 • AV blokáda II. stupňa s prevodom na komory (2:1)
  • Vzniká často pri infarkte spodnej steny
  • Každá 2. P vlna je blokovaná
  • Frekvencia P vĺn: 96/min.
  • Frekvencia QRS: 48/min.
 • ST elevácie majú tvar Padreeho vlny
 • Spodný STEMI
  • ST elevácie v spodných zvodoch (II, III, aVF)
   • ST elevácia III > II
  • Recipročné ST depresie (I, aVL)
  • Ide o oklúziu dominantnej pravej koronárnej artérie
 • Zadný STEMI
  • Recipročné ST depresie V1-V3
  • Pacientovi by sme mali naložiť zadné zvody V7-V9
 • S veľkou pravdepodobnosťou ide aj o STEMI pravej komory

Right coronary culprit artery, posterior-inferior-right ventriculi STEMI infarction


ECG acute posterior myocardial STEMI infarction, ST elevation V6

Akútny STEMI?

 • Sínusový rytmus
 • ST elevácia V6
 • Pacientovi neskôr naložili zadné zvody (V7-V9)
 • Pacient mal na koronarografii oklúziu nedominantnej RCx
  • Išlo o oklúziu vetiev pre zadnú stenu
Isolated Posterior Wall Myocardial Infarction, distla RCx occlusion

ECG posterior STEMI infarction, ST elevation in posterior leads (V7-V9)

Akútny STEMI zadnej steny

 • Ide o EKG od predošlého pacienta
  • Pacientovi boli naložené zadné EKG zvody
 • ST elevácie v zadných zvodoch (V7-V9)
ECG posterior leads position V7-V9


ECG subacute posterior - lateral - inferior myocardia STEMI infarction

Subakútny spodný zadný laterálny STEMI

 • Sínusový rytmus
 • Spodný STEMI
  • ST elevácie (II, III, aVF)
  • ST elevácia III > II
 • Laterálny STEMI
  • ST elevácie (V5-V6)
 • Zadný STEMI
  • ST depresia V1
 • Ide o subakútny STEMI, pretože popri ST eleváciam sa už formuje Q kmit
 • Vo zvode V1 je vysoký recipročný R kmit
 • Pacient mal proximálnu oklúziu dominantnej pravej koronárnej artérie
Proximal occlusion dominant right artery - culprit vessel - artery

Peter Blahút
techmed@techmed.sk