TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Torsades de Pointes

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Torsades de Pointes

Polymorphic ventricular tachycardia associated with a long QT, Twisting of the points

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Polymorfná komorová tachykardia

olymorphic ventricular tachycardia associated with a long QT

Torsades de Pointes

 • Bola 1x opísaná v r. 1966 francúzskym lekárom François Dessertenne
 • Je najčastejšia polymorfná KT
 • Frekvencia je 160-250/min.
 • Je polymorfná KT, ktorá vznikne pri predĺženom QT intervale
 • TdP má charakteristický začiatok
 • Počas TdP QRS menia amplitúdu, "tancujú" okolo svojej osi
  • Pretože sa mení smer hlavného vektora
  • TdP sa prekladá ako "twisting of the spikes" ("tancujúce špice")
  • Cyklus QRS komplexov sa opakuje cca každých 5-20 úderov
 • Je "krátko žijúca" Netrvalá komorová tachykardia
  • Pretože spontánne končí do 30 sekúnd
  • Zriedkavo spontánne nekončí, a môže prejsť do fibrilácie komôr


ECG long QT interval

Predĺžený QT interval

 • QTC = 0,58s (QTC > 440ms)


ECG Torsades de Pointes, short-long-short ventricular cycle, post-ectopic pause, phenomenon R on T

Torsades de Pointes


Torsades de Pointes vs. Polymorfná KT

ECG polymorphic ventricular tachycardia vs. Torsades de Pointes

Polymorfná komorová tachykardia


Interventrikulárna disperzia repolarizácie

Interventricular dispersion in repolarization
 • Akčný potenciál počas šírenie cez myokard nemá rovnaký tvar
  • Rozdielna je hlavne dĺžka repolarizácie

 • Interventrikulárna disperzia repolarizácie
  • Je rozdiel dĺžky repolarizácie v komorách
  • Krivka akčného potenciálu má inú dĺžku (repolarizáciu) v:
   • Pravej komore
   • Hrote (Apexe)
   • Ľavej komore

Transmurálna disperzia repolarizácie

Transmural dispersion of repolarization
 • Akčný potenciálrôznu dĺžku
  • aj počas šírenia cez stenu myokardu

 • Transmurálna disperzia repolarizácie
  • Je rozdiel dĺžky repolarizácie v stene komory, v:
   • Endokarde
   • Strednom myokarde (M-bunky)
   • Epikarde

EKG a Transmurálna disperzia repolarizácie

ECG transmural dispersion repolarization, T wave vulnerable period
 • Transmurálna disperzia repolarizácie (TDR):
  • Najprv sa repolarizuje Epikard
  • Potom Endokard
  • Naposledy stredný myokard (M-bunky)

 • TDR na EKG zodpovedá descendentnej časti T vlny
  • Táto časť T vlny sa nazýva vulnerabilná perióda

 • Fenomén R na T je komorová extrasystola
  • Ktorá vznikne počas vulnerabilnej periódy
  • Môže spustiť Torsades de Pointes

Predĺžený QT interval

ECG prolonged QT interval, transmural dispersion repolarization,

Predĺžený QT interval a Transmurálna disperzia repolarizácie


Skorá after-depolarizácia a Torsades de Pointes

Action poteintial, prolonged QT interval, early afterdepolarization, premature ventricular beat - phenomenon R on T, Torsades de Pointes

Skorá after-depolarizácia a Torsades de Pointes


Re-entry a Torsades de Pointes

Transmural reentry circuit, unidirectional block, Torsades de Pointes reentry, Phenomenon R on T
 • Predĺžená transmurálna disperzia repolarizácie
 • Mení sa refraktérna perióda jednotlivých vrstiev steny myokardu
  • impulz môže začať krúžiť v stene myokardu
 • Komorová extrasystola (Fenomén R na T)
  • Spustí krúženie impulzu cez jednotlivé vrstvy steny myokardu

 • Mechanizmus udržiavania TdP je re-entry v stene myokardu

EKG a Torsades de PointesECG short-long-shortsequence (SLS) pattern, Torsades de Pointes, phenomenon R on T, Torsades de Pointes (TdP)

Torsades de Pointes


EKG a Začiatok Torsades de Pointes


Pauza dependentná Torsades de Pointes

ECG pause dependent Torsades de Pointes (TdP), short-long-short pattern

Pauza dependentná Torsades de Pointes


Pauza independentná Torsades de Pointes

Short-coupled variant of Torsade de Pointes

Pauza independentná Torsades de Pointes

 • (Short coupled Torsades de Pointes)
 • Je raritná (bolo zdokumentovaných cca 14 prípadov)
 • Začína komorovou extrasystolou (1)
 • V rodinnej anamnéze je náhle úmrtie
  • Čo svedčí pre participáciu genetickej etiológie (kongenitálna kanalopatia)
 • Ide o mladých ľudí
  • Bez štrukturálneho poškodenia srdca
 • Prejaví sa ako synkopa (porucha vedomia), alebo náhle úmrtie
 • Často ide o netrvalú komorovú tachykardiu
 • Nereaguje na antiarytmickú liečbu ako polymorfná KT
 • Pacient má normálny QT interval
  • Extrasystola pravdepodobne spôsobí transmurálnu disperziu myokardu, na udržanie re-entry?
 • Short-coupled Torsades de Pointes nie je polymorfná KT
  • Napriek tomu, že má normálny QT interval
  • Je to paradox, a diskusia má skôr akademickú ako klinickú rovinu


ECG short coupling interval 300ms


ECG couplet pvc, sinus rhythm

Sínusový rytmus a Komorový kupletECG short coupled Torsades de Pointes

Torsades de Pointes (Short-coupled TdP)ECG short-long-short ventricular cycle, pause dependent QT prolongation, Torsades de Pointes (TdP)

Torsades de Pointes (SLS sekvencia)ECG Torsades de Pointes, prolonged QT interval, Phenomenon R on T, short-long-short sequence (SLS)

Torsades de Pointes (SLS sekvencia) a Fibrilácia komôrECG Torsades de Pointes, Twisting of the points

Torsades de Pointes (SLS sekvencia)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk