TECHmED

TECHmED / Supraventrikulárne tachykardie (Odporúčania 2019)

TECHmED

Peter Blahút

Supraventrikulárne tachykardie
(Odporúčania 2019)

Supraventrikulárne tachykardie
(Odporúčania 2019)

Obsah

1.

Trieda (sila) odporúčaní

Trieda odporúčaní Definícia Slovná interpretácia
Trieda I Dôkazy alebo všeobecná zhoda, že liečba alebo zákrok je prospešný, užitočný, účinný. Odporúča sa,
je indikované
Trieda II Sporné dôkazy alebo rozdiel v názoroch na účinnosť liečby alebo zákroku.
Trieda IIa Prevaha dôkazov alebo názorov je v prospech účinnosti liečby. Malo by sa zvážiť
Trieda IIb Užitočnosť alebo účinnosť liečby je slabšie podporená dôkazmi alebo názormi. Môže sa zvážiť
Trieda III Dôkaz alebo všeobecná zhoda, že daný spôsob liečby alebo zákrok nie je prospešný alebo užitočný a v niektorých prípadoch môže byť škodlivý. Neodporúča sa

1.1

Úroveň dôkazov

Úroveň dôkazov Definícia
A Údaje získané z viacerých randomizovaných klinických štúdii alebo metaanalýz.
B Údaje získané z jednej randomizovenej klinickej štúdie alebo z veľkých nerandomizovaných štúdií.
C Zhoda názorov odborníkov alebo malé štúdie, retrospektívne štúdie, registre.

2.

Zmeny v odporúčaniach pre SVT 2003 vs. 2019

Zmeny v odporúčaniach pre SVT 2003 vs. 2019
Úzkokomplexová tachykardia (Akútna liečba) 2003 2019
Verapamil a diltiazem I IIa
Betablokátory IIb IIa
Amiodarón a digoxin sa neuvádzajú v odporúčaniach (2019)
Širokokomplexová tachykardia (Akútna liečba) 2003 2019
Prokaínamid I IIa
Adenozín IIb IIa
Amiodarón I IIb
Sotalol a lidokaín sa neuvádzajú v odporúčaniach (2019)
Neprimeraná sínusová tachykardia (Liečba) 2003 2019
Betablokátory I IIa
Verapamil, diltiazem a katétrová ablácia sa neuvádzajú v odporúčaniach (2019)
Syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie (Liečba) 2003 2019
Príjem soli a tekutín IIa IIb
Spánok s vyvýšenou hlavou, kompresné pančuchy, selektívne betablokátory, fludrokortizón, klonidin, metylfenidát, fluoxetín, erytropoetín, ergotamín, oktreotid, fenobarbitál sa neuvádzajú v odporúčaniach (2019)
Fokálna predsieňová tachykardia (Akútna liečba) 2003 2019
Flekainid, propafenón IIa IIb
Betablokátory I IIa
Amiodarón IIa IIb
Prokaínamid, sotalol, digoxín sa neuvádzajú v odporúčaniach (2019)
Fokálna predsieňová tachykardia (Chronická liečba) 2003 2019
Betablokátory I IIa
Verapamil a diltiazem I IIa
Amiodarón, sotalol, disopyramid sa neuvádzajú v odporúčaniach (2019)
Flutter predsiení (Akútna liečba) 2003 2019
Predsieňový alebo transezofageálny pacing I IIb
Ibutilid IIa I
Flekainid, propafenón IIb III
Verapamil a diltiazem I IIa
Betablokátory I IIa
Digoxín sa neuvádza v odporúčaniach (2019)
Flutter predsiení (Chronická liečba) 2003 2019
Dofetilid, sotalol, flekainid, propafenón, prokaínamid, quinidin, disopyramid sa neuvádzajú v odporúčaniach (2019)
AVNRT (Akútna liečba) 2003 2019
Amiodarón, sotalol, flekainid, propafenón sa neuvádzajú v odporúčaniach (2019)
AVNRT (Chronická liečba) 2003 2019
Verapamil a diltiazem I IIa
Betablokátory I IIa
Amiodarón, sotalol, flekainid, propafenón, "pill-in-the pocket" sa neuvádzajú v odporúčaniach (2019)
AVRT (Liečba) 2003 2019
Flekainid, propafenón IIa IIb
Betablokátory IIb IIa
Amiodarón, sotalol, "pill-in-the pocket" sa neuvádzajú v odporúčaniach (2019)
SVT v gravidite 2003 2019
Verapamil IIb IIa
Katétrová ablácia (fluoroless) IIb IIa
Sotalol, propranolol, quinidín, prokaínamid sa neuvádzajú v odporúčaniach (2019)

2.1

Novinky v odporúčaniach pre SVT (2019)

Novinky v odporúčaniach pre SVT (2019)
Ivabradin alebo ivabradin s betablokátorom by sa mali zvážiť u pacientov so symptomatickou neprimeranou sínusovou tachykardiou. IIa
Ibutilid sa môže zvážiť pri akútnej liečbe fokálnej predsieňovej tachykardie. IIb
Ivabradin sa môže zvážiť na liečbu syndrómu posturálnej ortostatickej tachykardie. IIb
Ivabradin s betablokátorom sa môže zvážiť na chronickú liečbu fokálnej predsieňovej tachykardie. IIb
Pacienti s flutterom predsiení bez fibrilácie predsiení by mali mať antikoagulačnú liečbu ale hranica pre začatie liečby je otázna. IIa
Ibutilid alebo dofetilid sa odporúčajú na kardioverziu flutteru predsiení. I
High-rate predsieňový pacing sa odporúča na ukončenie flutteru predsiení pri implantovanom pacemakeri alebo defibrilátore. I
Amiodarón (i.v.) sa neodporúča pri fibrilácií predsiení s preexcitáciou. III
Elektrofyziologické vyšetrenie by sa malo zvážiť na stratifikáciu pacientov s asymptomatickou preexcitáciou. IIa
Katétrová ablácia sa odporúča u asymptomatických pacientov, ktorí sú podľa elektrofyziologického vyšetrenia s isoprenalinom vysokorizikový: SPERRI ≤250ms, AP ERP ≤250ms, viaceré AP, indukovateľná AP-mediated tachykardia I
Neinvazívne vyšetrenie akcesórnej dráhy sa môže zvážiť u asymptomatikých pacientov s preexcitáciou. IIb
Katétrová ablácia sa môže zvážiť u asymptomatických pacientov s preexcitáciou a nízko rizikovou akcesórnou dráhou podľa invazívnej alebo neinvazívnej stratifikácie rizika. IIb
Katétrová ablácia by sa mala zvážiť u pacientov s asymptomatickou preexcitáciou a dysfunkciou ľavej komory pre elektrickú dyssynchróniu. IIa
AV nodálna ablácia (ablate and pace) a následný biventrikulárny alebo hisálny pacing sa odporúča ak sa tachykardia zodpovedná za tachykardiomyopatiu nedá ablovať alebo medikamentózne kontrolovať. I
Počas prvého trimestra gravidity sa odporúča nepoužívať antiarytmické lieky. I
V gravidite by sa mali zvážiť beta-1 selektívne blokátory (okrem atenololu) alebo verapamil ako prevencia SVT u pacientiek bez WPW syndrómu. IIa
V gravidite by sa mali zvážiť flekainid alebo propafenón ako prevencia SVT u pacientiek s WPW syndrómom bez ischemického alebo štrukturálneho poškodenia srdca. IIa

2.2

Revidované postupy

3.

Definícia a klasifikácia SVT

Supraventrikulárne tachykardie (Klasifikácia)
Predsieňové tachykardie
Sínusová tachykardia
 • Fyziologická sínusová tachykardia
 • Neprimeraná sínusová tachykardia
 • SA nodálna reentry tachykardia
Fokálna predsieňová tachykardia
Multifokálna predsieňová tachykardia
Makroreentry predsieňová tachykardia (MRAT)
 • Istmus dependentná MRAT
  • Flutter predsiení (Typický, reverzný)
  • Iná istmus dependetná MRAT
 • Istmus independentná MRAT
  • MRAT v pravej predsieni
  • MRAT v ľavej predsieni
Fibrilácia predsiení
AV junkčné tachykardie
AVNRT
 • Typická AVNRT
 • Atypická AVNRT
Nonreentry junkčná tachykardia
 • Junkčná tachykardia
 • Iné nonreentry jukčné tachykardie
AVRT
 • Ortodrómna AVRT (aj permanentná junkčná recipročná tachykardia)
 • Antidrómna AVRT (retrográdne vedenie cez AV uzol alebo raritne cez inú spojku)


Úzkokomplexové tachykardie (QRS ≤120ms)
Pravidelné
 • Fyziologická sínusová tachykardia
 • Neprimeraná sínusová tachykardia
 • SA nodálna reentry tachykardia
 • Fokálna predsieňová tachykardia
 • Flutter predsiení (s pravidelným prevodom na komory)
 • AVNRT
 • Junkčná tachykardia (alebo iná nonreentry varianta)
 • Ortodrómna AVRT
 • Idiopatická komorová tachykardia (hlavne z oblasti septa)
Nepravidelné
 • Fibrilácia predsiení
 • Fokálna predsieňová tachykardia s menlivým AV blokom
 • Flutter predsiení s menlivým prevodom na komory
 • Multifokálna predsieňová tachykardia


Širokokomplexové tachykardie (QRS >120ms)
Pravidelné
 • Komorová tachykardia
 • Flutter komôr
 • Komorový pacing
 • Antidrómna AVRT
 • SVT s aberantným vedením (preexistujúca alebo tachykardiou indukovaná Tawarová blokáda)
 • Predsieňová alebo jukčná tachykardia s preexcitáciou/bystander akcesórnou dráhou
 • SVT so širokými QRS pre minierálovú dysbalanciu alebo medikamentóznu liečbu
Nepravidelné
 • Fibrilácia predsiení s aberantným vedením
 • Flutter predsiení s menlivým prevodom a aberatným vedením
 • Fokálna predsieňová tachykradia s menlivým AV blokom a aberatným vedením
 • Antidrómna AVRT pre nodo-ventrikulárnu/fascikulárnu akcesórnu dráhu s menlivým VA vedením
 • Preexcitačná fibrilácia predsiení
 • Polymorfná komorová tachykardia
 • Torsade de pointes
 • Fibrilácia komôr

4.

Elektrofyziologické mechanizmy SVT

5.

Anatómia myokardu a prevodového systému

6.

Epidemilógia SVT

7.

Symptomatológia SVT

 • Najčastejšia symptómy SVT:
  • palpitácie, únava, bolesť hlavy, diskonfort na hrudníku, dyspnoe, poruchy vedomia, polyúria.
  • U starých pacientov sa môžu vyskytnúť: presynkopy až synkopy.
 • Pri srdcovom zlyhávaní a SVT je prevdepodobná tachykardiomyopatia.
 • Náhly začiatok majú najmä: AVNRT, AVRT, fokálna predsieňová tachykardia.
 • Pulzácia jugulárnej vény (frog sing) vzniká pre paralelnú aktiváciu predsiení a komôr pri AVNRT.
 • SVT môže klinicky pripomínať panickú poruchu (sínusová tachykardia spojená s úzkosťou).

8.

Vyšetrenia u pacientov s SVT

Vyšetrenia u pacientov s SVT
Štandardné
 • Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie
 • 12-zvodové EKG (pokojové)
 • Krvný obraz, biochémia, hormóny štítnej žľazy
 • EKG počas tachykardie
 • Echokardiografické vyšetrenie (TTE)
Nadštandardné
 • Záťažové vyšetrenie
 • 24 hod. EKG holter
 • Implantovateľný slučkový rekordér
 • Telemedicína (EKG)
 • Vyšetrenie so zameraním na ischémiu myokardu u rizikových pacientov
  • (aj muži >40rokov, ženy po menopauze)
 • Elektrofyziologické vyšetrenie na definívnu diagnostiku a ak sa predpokladá ablačný zákrok

9.

Úzkokomplexová tachykardia (QRS ≤120ms)
Diferenciálna diagnostika

 • Je rýchla depolarizácia komôr cez Hisov zväzok a Purkyňové vlákna.
  • Fokus arytmie je v Hisovom zväzku alebo nad ním.
 • Rýchla depolarizácia Hisovho zväzku vzniká aj pri septálnej komorovej tachykardii.
  • Vznikajú úzke QRS komplexy (110-140ms) napriek tomu že ide o komorovú tachykardiu.
 • Diagnostický význam má pokojové 12-zvodové EKG a EKG počas SVT (nie je vždy dostupné).
  • Preexcitácia na pokojovom EKG a paroxyzmy pravidelných palpitácií svedčia pre AVRT.
 • Neprítomnosť preexcitácie na pokojovom EKG nevylučuje AVRT, môže ísť o:
  • Skrytú akcesórnu dráhu len s regrográdnym vedením.
  • Atypickú dráhu (Mahaim) ktorá je latentná počas sínusového rytmu.

Začiatok a koniec tachykardie

 • Predĺženie PR intervalu po predsieňovej extrasystole svedčí pre typickú AVNRT.
 • Fokálna predsieňová tachykardia
  • môže začať po predsieňovej extrasystole ale bez predlženia PR intervalu.
  • Ak je mechanizmus zmena automaticity tak je prítomný warm-up a cool-down fenomén.
 • Predsieňová alebo komorová extrasystola môže spustiť AVRT.
 • Komorová extrasystola môže spustiť atypicku AVNRT
  • raritne typickú AVNRT a veľmi raritne fokálnu predsieňovú tachykardiu.

Pravidelnosť tachykardie

 • Hodnotí sa hlavne pravidelnosť RR intervalu.
 • Nepravidelné SVT (podľa RR intevalu):
  • Fokálna predsieňová tachykardia s menlivým prevodom
  • Multifokálna predsieňová tachykardia
   • P vlny sú rôzneho tvaru, mení sa PP, RR a PR interval
  • Fibrilácia predsiení
   • Pri vysokej frekvencii môže imponovať ako pravidelná SVT
  • Flutter predsiení s menlivým prevodom
   • Niekedy môžu byť prítomné Wenckebachove periódy
 • Mikro aj makro-reentry SVT sú väčšinou pravidelné SVT.
 • Incesantné SVT:
  • Permanentná junkčná recipročná tachykardia
  • Fokálna predsieňová tachykardia
  • Atypická AVNRT
 • Alternans dĺžky cyklu (RR alternans):
  • Zmena cyklov <15% svedčí pre AVNRT.
  • Zmena cyklov >15% svedčí pre fokálne SVT.
 • QRS alternans je raritný fenomén pri pomalej SVT (iniciálna opísaný pri AVRT).
Úzkokomplexová tachykardia (Diferenciálna diagnostika)

Diferenciálna diagnostika úzkokomplexovej tachykardie. Retrográdne P vlny by mali byť viditeľné na 12-zvodovom EKG, ak to situácia vyžaduje mali by sa použiť neštandardné zvody (Lewisov zvod, ezofageálne EKG). Hranica 90ms platí pre EKG (ak je viditeľná P vlna), pre elektrofyziologické vyšetrenie je hranica 70ms (VA interval). Pri junkčnej tachykardii môže byť prítomná AV disociáciá. AF - Fibrilácia predsiení, AT - Fokálna predsieňová tachykardia, AV - Atrioventrikulárny, JET - Junkčná tachykardia, VT - Komorová tachykardia

P-QRS

 • Podľa RP intervalu sa SVT klasifikujú na:
  • SVT s krátkým RP intervalom (RP <RR/2)
  • SVT s dlhým RP intervalom (RP ≥PR)
   • U vlna môže pri typickej AVNRT simulovať dlhý RP interval.
 • Krátky VA interval (≤70ms) pri elektrofyziologickom vyšetrení (RP≤90ms na EKG)
  • býva pri typickej AVNRT, raritne pri fokálnej prdsieňovej tachykardii a AVRT.
 • Rovnaké P vlny pri sínusovom rytme a pri SVT:
  • Fyziologická sínusová tachykardia
  • Neprimeraná sínusová tachykardia
  • SA nodálna reentry tachykardia
  • Fokálna prdsieňová tachykardia (fokus pri SA uzle)
 • Rôzné P vlny pri sínusovom rytme a pri SVT (a PR interval pri SVT ≥ PR interval pri sínusovom rytme) má:
  • Fokálna predsieňová tachykardia, prevod na komory môže byť rýchly (1:1) alebo pomalý (3:1, 4:1).
   • Pri prevode 2:1 môže pripomínať flutter predsiení (pri komorovej odpovedi 150/min.)
 • Relatívne predĺžené retrográdne vedenie s identifikovateľnou retrográdnou P vlnou
  • a pseudo r kmit (V1) a pseudo s kmit (v spodných zvodoch) má: Typická AVNRT
   • (raritne AVRT alebo fokálna predsieňová tachykardia)
 • Rozdiel RP intervalu vo V1 a III > 20ms svedčí skôr pre ANVRT ako pre AVRT s posteroseptálnou dráhou.
 • Zárez na QRS (aVL) svedčí pre AVNRT
 • Pseudo r kmit (aVR) má väčšiu senzitivitu a špecificitu pre typickú AVNRT, ako pseudo r kmit (V1).
 • AV blokáda alebo AV disociácia sú pri SVT raritné, no vylučujú AVRT.

Vagové manévre a adenozín

 • Vagové manévre (masáž karotického sinusu) a adenozín iv. pomáhajú pri diagnostike SVT pri nejasnom EKG.
 • Ukončenie SVT P vlnou (po poslednom QRS komplexe) svedčí pre AVRT alebo typicku AVNRT.
  • Je veľmi nepravdepodobné pri fokálnej predsieňovej tachykardii.
 • Ukončenie SVT QRS komplexom svedčí pre fokálnu predsieňovú tachykardiu alebo atypickú AVNRT.
 • Adenozín neukončí makroreentry predsieňovú tachykardiu
 • Fascikulárna komorová tachykardia je verapamil senzitívna (nie adenozín senzitívna).
 • Komorová tachykardia je rezistentná na masáž karotického sinusu (na rozdiel od SVT).
  • Ale úzkokomplexová komorová tachykardia z oblasti ľavého Tawarového ramienka
   • môže terminovať pri masáži karotického sinusu.
Možné odpovede úzkokomplexovej tachykardie na vágové manévre alebo adenozín
 1. Spomalenie AV nodálneho vedenia a indukcia intermitentnej AV blokády. Demaskuje sa predsieňová aktivita:
  • fokálna predsieňová tachykardia,
  • flutter predsiení.
 2. Dočasné spomalenie predsieňovej aktivity pri SVT so zvýšenou automaticitou:
  • fokálna predsieňová tachykardia,
  • sínusová tachykardia,
  • junkčná tachykardia.
 3. Ukončenie reentry SVT:
  • AVNRT,
  • AVRT - reentry musí prechádzať cez AV uzol.
 4. Spomalenie a ukončenie reentry SVT:
  • SA nodálna reentry tachykardia,
  • fokálna predsieňová tachykardia - mechanimus je spúšťacia aktivita.
 5. Bez efektu

Odpoveď úzkokomplexovej tachykardie na adenozín.

Odpoveď úzkokomplexovej tachykardie na adenozín. AT - Fokálna predsieňová tachykardia, AV - Atrioventrikulárny, DADs - Neskorá after-depolarizácia, VT - Komorová tachykardia.

10.

Širokokomplexová tachykardia (QRS >120ms)
Diferenciálna diagnostika

Širokokomplexová tachykardia (Diferenciálna diagnostika)
 1. SVT s Tawarovou blokádou. Môže ísť o:
  • Preexistujúcu blokádu
  • Tachykardiou indukovanú blokádu (Blok v 3. fáze)
   • Častejšie vzniká blokáda pravého Tawarového ramienka
    (má dlhšiu refraktérnu periódu ako ľavé ramienko)
 2. SVT s anterográdnym vedením cez akcesórnu dráhu (preexcitačná SVT):
  • Antidrómna AVRT
  • Bystander dráha pri:
   • Fibrilácií predsiení, flutteri predsiení, fokálnej predsieňovej tachykardii, AVNRT.
 3. SVT a rozšírené QRS pre lieky alebo minerálovú dysbalanciu:
  • Antiarytmika (IA a IC spomaľujú vedenie. III predlžujú refraktérnu periódu v His-Purkyňovom systéme)
  • Výsledok sú atypické Tawarové blokády počas SVT
 4. Pacemakerová tachykardia

EKG a širokokomplexová tachykardia

AV disociácia

Základné znaky komorovej tachykardie
AV disociácia Frekvencia komôr > frekvencia predsiení
Splynulé / zachytené sťahy Odlišná morfológia QRS od tachykardických QRS
Negatívna prekordiálna konkordancia Všetky prekodiálne QRS komplexy sú negatívne
Prekordiálne RS Prekordiálna absencia RS komplexu alebo
RS interval >100ms v ľubovoľnom zvode
QRS v aVR Iniciálne R
Iniciálne R alebo Q >40ms
Zárez na dominatne negatívnych QRS komplexoch
Srdcová os (-90º až +180º) Aj pri prítomnosti BPTR alebo BĽTR
Čas R kmitu v II zvode Čas R kmitu v II zvode ≥50ms
Morfológia BPTR Zvod V1:
Monofázické R
Rsr´
qR
Široké R >40ms
Väčšie ľavé zajačie ucho
Zvod V6:
R:S pomer <1 (rS, QS)
Morfológia BĽTR Zvod V1:
Široké R
S kmit so zárezom
Plaziví S kmit
Zvod V6:
Q alebo QS

Šírka QRS

Srdcová os

Prekordiálna konkordancia

Komorová tachykardia - pozitívna a negatívna konkordancia

Pozitívna a negatívna konkordancia v prekodiálnych zvodoch pri komorovej tachykardii.

Morfológia pravoramienkovej blokády

Morfológia ľavoramienkovej blokády

Diagnostika širokokomplexovej tachykardie (Limitácie)

11.

Nepravidelné tachykardie

 • Najčastejšie nepravidelné tachykardie sú:
  • fibrilácia predsiení,
  • multifokálna predsieňová tachykardia,
  • fokálna predsieňová tachykardia s menlivým prevodom na komory,
  • flutter predsiení s menlivým prevodom na komory.
  • (Všetky sa môžu manifestovať ako úzko alebo širokokomplexové)
 • Fibrilácia predsiení s vyskou frekvenciou môže imponovať ako pravidelná tachykardia.
 • Ak frekvencia predsiení prekročí komory tak myslime na:
  • flutter predsiení,
  • predsieňovú tachykardiu (fokálnu, multifokálnu).
 • Raritne sa môžu nepravidelne manifestovať:
  • polymorfná KT,
  • monomorfná KT,
  • junkčná tachykardia.
 • Nepravidelná širokokomplexová tachykardia je najčastejšie:
  • aberantná fibrilácia predsiení,
  • preexcitačná fibrilácia predsiení,
  • polymorfná komorová tachykardia,
  • aberantná predsieňová tachykardia s menlivým prevodom na komory.
 • Preexcitačná fibrilácia predsiení
  • má rýchlu komorovú odpoveď (krátka refraktérna perióda akcesórnej dráhy),
  • má splynulé sťahy (deformované QRS komplexy)
   • komory sú intermitentne súčastne aktivované cez AV uzol a cez akcesórnu dráhu.

12.

Pravidelná úzkokomplexová tachykardia
Akútny manažment bez diagnózy

Akútna liečba úzkokomplexovej SVT bez diagnózy

Akútna liečba úzkokomplexovej tachykardie bez diagnózy.


Pravidelná úzkokomplexová tachykardia (Akútny manažment bez diagnózy)
Hemodynamicky instabilní pacienti
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča pri hemodynamicky instabilných pacientoch. I B
Hemodynamicky stabilní pacienti
Odporúča sa 12-zvodové EKG počas tachykardie. I C
Odporúčajú sa vagové manévre v polohe na chrbte so zdvihnutými nohami. I B
Adenozín (6-18mg iv. bolus) sa odporúča ak sú neefektívne vágové manévre. I B
Verapamil alebo diltiazem iv. by sa mali zvážiť ak sú neefektívne vágové manévre a adenozín. IIa B
Betablokátory (esmolol alebo metoprolol iv.) by sa mali zvážiť ak sú neefektívne vágové manévre a adenozín. IIa C
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča ak je neefektívna medikamentózna liečba (nedošlo k verzii na sínusový rytmus alebo ku kontrole frekvencie). I B

Betablokátory (iv.) sú kontraindikované pri dekompenzovanom SZ. Verapamil a diltiazem (iv.) sú kontraindikované pri hypotenzii alebo HFrEF.

13.

Pravidelná širokokomplexová tachykardia
Akútny manažment bez diagnózy

Akútna liečba širokokomplexovej tachykardie bez diagnózy

Akútna liečba širokokomplexovej tachykardie bez diagnózy.


Pravidelná širokokomplexová tachykardia (Akútny manažment bez diagnózy)
Hemodynamicky instabilní pacienti
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča pri hemodynamicky instabilných pacientoch. I B
Hemodynamicky stabilní pacienti
Odporúča sa 12-zvodové EKG počas tachykardie. I C
Odporúčajú sa vagové manévre v polohe na chrbte so zdvihnutými nohami. I C
Adenozín by sa mal zvážiť ak sú neefektívne vágové manévre a na pokojovom EKG nie je preexcitácia. IIa C
Prokaínamid (iv.) by sa mal zvážiť ak sú neefektívne vágové manévre a adenozín. IIa B
Amiodarón (iv.) by sa mal zvážiť ak sú neefektívne vágové manévre a adenozín. IIb B
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča ak je neefektívna medikamentózna liečba (nedošlo k verzii na sínusový rytmus alebo ku kontrole frekvencie). I B
Verapamil sa neodporúča pri širokokomplexovej tachykardii nejasnej etiológie. III B
 • Hemodynamicky instabilní pacienti:
  • Instabilita je častejšia pri KT ako pri širokokomplexovej SVT.
  • Elektrická kardioverzia sa odporúča pri každej instabilnej širokokomplexovej tachykardii:
   • Hypotenzia, porucha mentálneho statusu, bolesti na hrudníku, akútne SZ, znaky šoku.
 • Hemodynamicky stabilní pacienti
  • Odpoveď na vágové manévre môže informovať o mechanizme arytmie.
  • Aberatná SVT sa lieči ako úzkokomplexová SVT.
   • Vagové manévre, medikamentózne (adenozín, iné AV uzol blokátory: BB, BKK)
  • Niektoré lieky na liečbu SVT (Verapamil) môžu spôsobiť instabilitu u pacientov so stabilnou KT.
   • Podávajú sa u pacientou s jednoznačnou SVT.
  • Adenozín môže terminovať adenozín senzitívnu KT.
   • Nesmie sa dávať pri preexitácií na pokojovom EKG, pri preexcitačnej SVT.
  • Na farmakologickú verziu širokokomplexovej tachykardie sa v nemocnici môže použiť:
   • i.v. prokaínamid alebo amiodarón.
  • Nejasná širokokomplexová tachykardia sa vždy lieči ako komorová tachykardia.

14.

Nepravidelné tachykardie
Akútny manažment bez diagnózy

15.

Predsieňové tachykardie

15.1

Sínusová tachykardia

15.2

Fyziologická sínusová tachykardia

 • Je frekvencia SA uzla > 100/min.
 • Vzniká ako fyziologická odpoveď na záťaž (námaha, stres, gravidita)
  • alebo môže ísť o sekundáry stav (lieky).
 • Na EKG majú P vlny rovnakú morfológiu ako pri sínusovom rytme.
 • Liečba:
  • identifikácia a eliminácia príčiny.
Fyziologická sínusová tachykardia (Príčiny)
Fyziologické príčiny Emócie, cvičenie, pohlavný styk, bolesť, gravidita.
Patologické príčiny Úzkosť, panický atak, anémia, teplota, dehydratácia, infekcia, malignita, hypertyreóza, hypoglykémia, feochromocytóm, Cushingov syndróm, diabetes mellitus s autonómnou dysfunkciou, pľúcna embólia, infarkt, perikarditída, chlopňové chyby, srdcové zlyhávanie, šok.
Lieky Adrenalín, noradrenalín, dopamín, dobutamín, atropín, agonisty beta-2 adrenergných receptorov (salbutamol), metylxantíny, doxorubicín, daunorubicín, betablokátory (vysadenie).
Zakázené látky Amefetamín, kokaín, dietylamid kyseliny lysergovej (LSD), extáza, crack, psilocybin
Iné látky Kofeín, alkohol

15.3

Neprimeraná sínusová tachykardia

Sínusová tachykardia - liečba

Liečba sínusovej tachykardie.


Neprimeraná sínusová tachykardia
Odporúča sa liečba a vyšetrenia so zameraním na reverzibilné príčiny. I C
Ivabradín alebo ivabradín s betablokátorom by sa mal zvážiť u symptomatických pacientov. IIa B
Betablokátory by sa mali zvážiť u symptomatických pacientov. IIa C

15.4

SA nodálna reentry tachykardia

 • Mikro-reentry prechádza cez SA uzol.Mikro-reentry prechádza cez SA uzol.
 • Manifestuje sa ako paroxyzmálna, na rozdiel od neprimeranej sínusovej tachykardie.
 • Má paroxyzmálne symptómy: palpitácie, závrate, ľahké bolesti hlavy.
 • Na EKG majú P vlny rovnakú morfológiu ako pri sínusovom rytme.
 • Diagnostika:
  • Paroxyzmy na EKG, EKG holtery.
  • Môže sa potvrdiť elektrofyziologickým vyšetrením.
 • Liečba:
  • Empirická, nie je dostatok dôkazov.
  • Efektívne môžu byť verapamil a amiodarón, betablokátory sú skôr neefektívne.
  • Najefektívnejšia liečbe je katétrová ablácia.
SA nodálna reentry tachykardia
Non-dihydropyridínové BKK (Verapamil, diltiazem) sa môžu zvážiť u symptomatických pacientov bez HFrEF. IIb C
Katétrová ablácia by sa mala zvážiť u symptomatických pacientov napriek medikamentóznej liečbe. IIa C

15.5

Syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie

Syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie
Pravidelné aeróbné cvičenie by sa malo zvážiť. IIa B
Denný príjem tekutín (2-3 litere) a soli (10-12g) sa môže zvážiť. IIb C
Midodrín, nízke dávky neselektívnych betablokátorov alebo pyridostigmín sa môže zvážiť. IIb B
Ivabradín sa môže zvážiť. IIb C

15.6

Fokálna predsieňová tachykardia

 • Je organizovaná frekvencia predsiení ≥100/min. (predsiene sú aktivované z jedného fokusujedného fokusu).
 • Komorová odpoveď závisí od AV vedenia.
 • Prevalencia u mladých (<50rokov) asymptomatických ľudí: 0,34%, u symptomatických: 0,46%.
 • Symptómy: palpitácie, dyspnoe, opresie na hrudníku, presynkopa a synkopa.
 • Môže sa manifestovať ako incesantná.
Fokálna predsieňová tachykardia

A - Fokálna predsieňová tachykardia z laterálnej časti pravej predsiene, iniciálne s komplentným BPTR, potom s inkompletným BPTR. B - Fokálna predsieňová tachykardia z ľavej predsiene (pulmonálna véna - superiorne vľavo). C - Fokálna predsieňová tachykardia z uška pravej predsiene, AV disociácia počas masáže karotického sínusu (P vlny označené šípkami).

 • Diagnostika:
  • Kľúčové sú P vlny na EKG počas tachykardie, môžu byť skryté v QRS alebo T vlne.
  • P vlny sú monomorfné, dĺžka cyklu sa nemení (čo je rozdiel oproti fibrilácii predsiení).
  • Adenozín i.v. spomalí komorovú odpoveď alebo raritne terminuje tachykardiu.
  • Fokálna predsieňová tachykradia sa na EKG niekedy nedá diferencovať od makro-reentry SVT.
  • Najčastejšia lokalizácia fokusu: crista terminalis, tricuspidálny a mitrálny annulus, v ústie predsieňových žíl.
  • morfológia P vlny podľa lokalizácie fokusu:
   • V ľavej predsieni: negatívne P vlny I, aVL
   • Laterálna pravá predsieň: negatívna P vlna V1
   • Septálna oblasť ľavej alebo pravej predsiene: bifázické alebo pozitívne P V1.
   • Kaudálna oblasť: negatívne P v spodných zvodoch (II, III, aVF)
   • Kraniálna oblasť: pozitívne P v spodných zvodoch (II, III, aVF)
 • Akútna liečba:
  • BB a BKK môžu terminovať tachykardiu alebo spomaliť komorovú odpoveď.
  • Adenozín i.v. môže terminovať tachykardiu alebo tachykardia pokračuje s AV blokádou.
  • Amiodarón môže terminovať tachykardiou alebo spomalí komorovú odpoveď.
  • Elektrická kardioverzia býva efektívna bez ohľadu na mechanizmus tachykardie.
 • Katétrová ablácia
  • Je liečba prvej voľby pri častých recidívach (hlavne pri incesantnej forme) kedy hrozí tachykardiomyopatia.
  • Pre abláciu je kľúčové diferencovať makro-reentry a fokálny mechanizmus.
  • Má 75-100% úspešnosť
 • Chronická liečba
  • Prvá voľba sú BB a BKK, druhý voľba: antiarytmika IC.
  • Efektívny môže byť aj ivabradín (podáva sa s BB).
  • Benefit dlhodobého podávania amiodarónu je otázny.
Akútna a chronická liečba predsieňovej tachykardie

Akútna a chronická liečba predsieňovej tachykardie.


Fokálna predsieňová tachykardia
Hemodynamicky instabilní pacienti (Akútna liečba)
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča u hemodynamicky instabilných pacientov I B
Hemodynamicky stabilní pacienti (Akútna liečba)
Adenozín (6-18mg iv. bolus) by sa mal zvážiť. IIa B
Betablokátory (esmolol alebo metoprolol iv.) pri neprítomnosti kardiálnej dekompenzácie by sa mali zvážiť, ak je adenozín neefektívny. IIa C
Verapamil alebo diltiazem (iv.) pri neprítomnosti hypotenzie a HFrEF by sa mali zvážiť, ak je adenozín neefektívny. IIa C
Ak je neefektívna vyššie uvedená liečba tak sa môže zvážiť (iv.): ibutilid, flekainid, propafenón, amiodarón. IIb C
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča ak je neefektívna medikamentózna liečba (nedošlo k verzii na sínusový rytmus alebo ku kontrole frekvencie). I B
Chronická liečba
Katétrová ablácia sa odporúča pri recidívach fokálnej predsieňovej tachykardie hlavne pri incesantnej alebo pri tachykardiomyopatii. I B
Betablokátory, non-dihydropyridínove BKK (verapamil, diltiazem pri absencii HFrEF), propafenón, flekainid pri absencii štrukturálnych alebo ischemických zmien, by sa mali zvážiť ak je ablácia nežiadúca/nemožná. IIa C
Ivabradín s BB sa môže zvážiť ak je neefektívna vyššie uvedená liečba. IIb C
Amiodarón sa môže zvážiť ak je neefektívna vyššie uvedená liečba. IIb C

Betablokátory (iv.) sú kontraindikované pri dekompenzovanom SZ. Verapamil a diltiazem (iv.) sú kontraindikované pri hypotenzii alebo HFrEF. Ibutilid (iv.) je kontraindikovaný u pacientov s predĺženým QTc intervalom. Flekainid (iv.) a propafenón (iv.) sú kontraindikované u pacientov s ischemickým alebo štrukturálnym poškodením srdca, predlžujú QTc interval, ale menej ako antiarytmika III skupiny. Amiodarón (iv.) predlžuje QTc interval, Torsades de pointes sú ale raritné.

15.6.1

Úspešnosť a komplikácie katétrovej ablácie SVT


Úspešnosť a komplikácie katétrovej ablácie SVT
Akútna úspešnosť Recidívy Komplikácie Mortalita
Akútna úspešnosť Reci- dívy Kompli- kácie Mor- talita
Fokálna predsieňová tachykardia 85% 20% 1,4%1 0,1%
Istmus dependentný flutter 95% 10% 2%2 0,3%
AVNRT 97% 2% 0,3%3 0,01%
AVRT 92% 8% 1,5%4 0,1%

Úspešnosť ablácie a recidívy fokálnej predsieňovej tachykradia a AVRT závisia od lokalizácia fokusu a akcesórnej dráhy. 1 - vaskulárne komplikácia, AV blok, perikardiálny výpotok. 2 - vaskulárne komplikácia, mozgová príhoda, infarkt, perikardiálny výpotok. 3 - vaskulárne komplikácia, AV blok, perikardiálny výpotok. 4 - vaskulárne komplikácia, AV blok, infarkt, embólia do arteria pulmonalis, perikardiálny výpotok.

15.7

Multifokálna predsieňová tachykardia

 • Na EKG sú minimálne 3 rôzne P vlny3 rôzne P vlny. Dá sa diferencovať izoelektrická čiara. Mení sa PP, PR a RR interval.
 • Frekvencia predsiení je >100/min., môže sa podobať na fibriláciu predsiení (potrebné je 12-zvodové EKG).
 • Rizikové faktory: pľúcne ochorenia, pľúcna hypertenzia, koronárna choroba srdca, chlopňové chyby, hypomagnezémia, teofylín.
 • Vyskytuje sa aj u detí do 1 roku, bez ochorenia srdca má dobrú prognózu.
 • Liečba:
  • Liečba prvej voľby je liečba základnej príčiny. Ak je to možné.
  • Magnézium i.v. aj v prípade normomagnezémie.
  • Efektívny môže byť verapamil, betablokátory:
  • Verapamil (nesmie byť prítomná komorová dysfunkcia, sick sinus syndrom a AV blokáda).
  • Betablokátory (nesmie byť prítomná respiračná dekompenzácia, sick sinus syndrom, AV blokáda).
   • Metoprolol je efektívnejší ako verapamil.
  • Pri symptomatickej tachykardii refraktérnej na medikamentóznu liečbu sa môže zvážiť ablácia AV uzla.

Multifokálna predsieňová tachykardia
Akútna liečba
Odporúča sa liečba základnej príčiny (ak je to možné). I C
Betablokátory alebo non-dihydropyridínové BKK (verapamil, diltiazem) by sa mali zvážiť. IIa B
Chronická liečba
Verapamil alebo diltiazem (p.o) by sa mali zvážiť u pacientov bez HFrEF s recidivujúcou symptomatickou MAT. IIa B
Selektívne betablokátory by sa mali zvážiť u pacientov s recidivujúcou symptomatickou MAT. IIa B
AV nodálna ablácia s následným pacingom (biventrikulárnym alebo Hisálnym) by sa mala zvážiť u pacientov s dysfunckou ĽK pre recidivujúcu MAT refraktérnu na medikamentóznu liečbu. IIa C

Betablokátory (iv.) sú kontraindikované pri dekompenzovanom SZ. Verapamil a diltiazem (iv.) sú kontraindikované pri hypotenzii alebo HFrEF.

15.8

Makro-reentry predsieňová tachykardia

15.8.1

Typický flutter predsiení (common, counter-clockwise)

 • Je najčastejšia istmus dependentná MRAT.
 • Makro-reentry pechádza cez kavotrikuspidálny istmus.
  • Impulz krúži v proti smere hodinových ručičiek (pohľad od apexu).
  • Descendentne po stene pravej predsiene a ascendentne cez septum.
  • Horná časť reentry môže prebiehať anteriorne alebo posteriorne voči vena cava superior.
 • Ak impulz krúži v smere hodinových ručičiek (clockwise) tak ide o reverzný typický flutter.
 • Diagnostika
  • Typický flutter predsiení (common, counter-clockwise)
   • Na EKG je pravidelná frekvencia predsiení 250-330/min.
   • Negatívne zuby píly v spodných zvodoch (II, III, aVF) a pozitívne V1
  • Reverzný typický flutter (clockwise)
   • Na EKG je pravidelná frekvencia predsiení 250-330/min.
   • Pozitívne a široké zuby píly v spodných zvodoch (II, III, aVF) a negatívne-bimodálne vo V1.
  • Typický EKG obraz flutteru predsiení môže byť modifikovaný: pri remodelácií, po operáciach alebo po abláciách predsiení, pri antiarytmickej liečbe.
   • Atypický EKG obraz tak nevylučuje istmus dependentnú MRAT.
 • Typický flutter a fibrilácia predsiení často koexistujú.
 • Fibrilácia predsiení môže spustiť flutter a je častá po ablácií flutteru.
 • Flutter sa často objavuje pri liečbe fibrilácie (antiarytmikami IC alebo amiodarónom)
  • V tomto prípade môže byť frekvencia flutteru <200/min.
 • Pre reverznú systolickú dysfunkciu (porušený atrial kick) môže vzniknúť tachykardiomyopatia.
Flutter predsiení

Flutter predsiení s prevodom 2:1. A - counter-clockwise, B - Clockwise

 • Akútna liečba
  • Prvá línia liečby je kontrola komorovej odpovede.
   • Hlavne u symptomatických pacientov
   • Niekedy sú neúčinné AV blokujúce lieky (digoxín, betablokátory, blokátory kalciového kanála).
  • Pri prevode na komory 2:1 sa flutter podľa EKG nedá jednoznačne diagnostikovať.
   • Po podaní adenozínu i.v. sa zvýši AV blokáda a demaskujú sa flutterove vlnky.
   • Raritne môže adenozín indukovať prevod 1:1 alebo fibriláciu predsiení.
  • Na medikamentóznu verziu sú vhodné dofetilid a ibutilid.
  • Amiodarón je vhodný na kontrolu komorovej odpovede.
  • Elektrická kardioverzia vyžaduje menšiu enegriu (J) a je efektívnejšia ako pri fibrilácií predsiení.
  • Predsieňová stimulácia (perkutánna endokardiálna elektróda, cez ezofagus) sa využíva u pediatrických pacientov.
  • Antikoagulačná liečba pred kardioverziu by mala byť ako pri fibrilácií predsiení.
 • Katétrová ablácia
  • Je najefektívnejšia liečba na udržanie sínusového rytmu.
  • Po ablácií je riziko vzniku fibrilácie predsiení.
 • Chronická liečba
  • Na kontrolu komorovej odpovede sú vhodné AV blokátory (diltiazem, verapamil, betablokátory).
  • Na udržanie sínusového rytmu sú vhodné dofetilitd, sotalol, amiodarón.
 • Antikogulačná liečba
  • Dáta o riziku embolizácie pri flutteri sa opierajú o konkomitantnú fibriláciu predsiení.
   • Riziko embolizácie samotného flutteru je nižšie ako pri fibrilácií.
  • U pacientov s flutterom bez fibrilácie predsiení
   • je hranica pre anikoagulačnú liečbu (podľa CHADSVASC) vyššia.
Akútna liečba - flutter predsiení

Akútna liečba flutteru predsiení a makro reentry tachykardie. PPM - permanent pacemaker.


Chronická liečba flutter predsiení

Chronická liečba flutteru predsiení a makro reentry tachykardie. CTI - cavotricuspid isthmus.


Liečba makroreentry predsieňovej tachykardie
Antikoagulačná liečba sa odporúča pri flutteri predsiení s konkomitatnou fibriláciou predsiení. I B
Antikoatulačná liečba pri flutteri predsiení bez fibrilácie predsiení by sa mala zvážiť. Otázna je hranica, kedy začať liečbu? IIa C
Hemodynamicky instabilní pacienti (Akútna liečba)
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča pri hemodynamicky instabilných pacientov. I B
Hemodynamicky stabilní pacienti (Akútna liečba)
Ibutilid (i.v.) alebo dofetilid (i.v., p.o.) sa odporúčajú na kardioverziu. I B
Kardioverzia (≤100J, bifázický výboj) sa odporúča na kardioverziu. I B
Vysoko frekvenčný predsieňový pacing sa odporúča na termináciu flutteru predsiení pri implatnovanom pacemakeri alebo defibrilátore. I B
Betablokátory iv. alebo non-dihydropyridínové BKK (verapamil, diltiazem) iv. by sa mali zvážiť na kontrolu komorovej odpovede. IIa B
Invazívny a neinvazívny vysokofrekvenčný predsieňový pacing sa môže zvážiť na termináciu flutteru. IIb B
Amiodarón iv. sa môže zvážiť ak je vyššie uvedená liečba nežiadúca/nemožná. IIb C
Propafenón a flekainid sa neodporúčajú na kardioverziu. III B
Chronická liečba
Katétrová ablácia by sa mala zvážiť po prvej epizóde symptomatického typického flutteru predsiení. IIa B
Katétorová ablácia sa odporúča pri symptomatických recidívach istmus dependentného flutteru predsiení. I A
Katétorová ablácia (v skúsených kardiocentrách) sa odporúča pri symptomatických recidívach istmus independentného flutteru predsiení. I B
Katétrová ablácia sa odporúča pri perzistentnom flutteri predsiení alebo pri systolickej dysfunkcii pre tachykardiomyopatiu. I B
Betablokátory alebo non-dihydropyridínove BKK (verapamil, diltiazem pri absencii HFrEF) by sa mali zvážiť ak je ablácia nežiadúca/nemožná. IIa C
Amiodarón sa môže zvážiť na udržanie sínusového rytmu ak je vyššie uvedená liečba neefektívna. IIb C
AV nodálna ablácia (ablate and pace) a následný biventrikulárny alebo hisálny pacing, by sa mala zvážiť ak je neefektívna vyššie uvedená liečba a pretrváva symptomatická perzistentná MRAT s rýchlou komorovou odpoveďou. IIa C

Betablokátory (iv.) sú kontraindikované pri dekompenzovanom SZ. Verapamil a diltiazem (iv.) sú kontraindikované pri hypotenzii alebo HFrEF. Ibutilid (iv.) a dofetilid (iv., po.) sú kontraindikované u pacientov s predĺženým QTc intervalom. Amiodarón (iv.) predlžuje QTc interval, Torsades de pointes sú ale raritné.

15.8.2

Iné istmus dependentné MRAT

15.8.3

Istmus independentné MRAT

 • Makro-reentry neprechádza cez kavotrikuspidálny istmus.
 • Označujú sa ako:
  • Non-kavotrikuspidálny istmus dependentný flutter alebo
  • istmus independentný flutter alebo
  • atypický flutter.
 • Na EKG vznika atypický obraz flutteru, ktorý ale nevylučuje typický flutter,
  • ktorý vznikne v teréne poškodených predsiení.
 • MRAT v pravej predsieni
  • Makro-reentry vznikne v jazve pravej predsiene (najčastejšie po operáciách)
   • Môže vzninúť aj v predsieni bez chirurgickej intervencie, okolo fibrózy.
  • Pri kongenitálnych chybách jazva sťažuje diferenciálnu diagnostku: reentry od fokálnej arytmie
  • Najefektívnejšia liečba je ablácia.
 • MRAT v ľavej predsieni
  • Najčastejšie vzniká po operáciách alebo pri fibróze.
  • Často sú súčasťou okruhu aj anatomické prekážky: ústia pľúcnych žíl, mitrálny annulus.
  • Substrát sa môže vytvoriť aj po ablácií predsiení, po operácii chlopne.
  • Rizikové faktory: fibróza, anatomické prekážky: ústia pľúcnych žíl, mitrálny annulus
  • Abláciu je ideálne vykonať najskôr o 3 mesiace po chirurgickej intervencii (po zahojení jazvy).

16

AV junkčné tachykardie

16.1

AVNRT

 • Reentry sa nachádza v oblasti AV uzlaoblasti AV uzla.
 • Manifestuje sa v skorej mladosti alebo po 4. dekáde.
 • Paroxyzmy môžu prebiehať aj asymptomaticky.
 • Je rizikový faktor fibrilácie predsiení.
 • Diagnostika:
  • 12-zvodové EKG počas tachykardie.
  • AVNRT má úzke QRS <120ms ak nie je prítomné aberantné vedenie (najčastejšie BPTR).
   • alebo preexistujúca porucha vedenia.
  • AV disociácia je zriedkavá
  • Koexistencia s fibriláciou predsiení alebo AV blokádou je raritná.
  • Počas tachykardie môžu byť prítomné:
   • tachykardiou indukované ST depresie, variácia RR intervalu, QRS alternans.
AVNRT AV nodálna reentry tachykardia

A - Typická AVNRT, B - Atypická AVNRT, C - Atypická AVNRT s aberantným vedením (BĽTR). P vlny sú označené šípkami.


 • Typická (Slow-Fast AVNRT)
  • Malé retrográdne P vlny sú skryté v QRS alebo sú testne za QRS komplexom.
   • Tieto regrográdne P vlny nie sú pri sínusovom rytme.
  • Vzniká pseudo r kmit (V1, aVR), pseudo s kmit (II, III, aVF), zárez aVL
 • Atypická AVNRT
  • P vlny sú pred QRS komplexom (RP>PR). Sú negatívne (II, III, aVF, V6) a pozitívne V1
  • Atypická AVNRT sa delí na Fast-Slow a Slow-Slow:
  • Atypická AVNRT (Fast-Slow)
   • (HA >70ms, VA >60ms, AH/HA <1, AH <200ms)
  • Atypická AVNRT (Slow-Slow)
   • (HA >70ms, VA >60ms, AH/HA >1, AH >200ms)
Klasifikácia AVNRT
HA VA (His) AH/HA
Typická AVNRT (Slow-Fast) ≤70ms ≤60ms >1
Atypická AVNRT >70ms >60ms Variabilný

 • Elektrofyziologické vyšetrenie
  • Diferencuje typickú, atypickú AVNRT, AVRT (so septálnou akcesórnou dráhou), fokálnu predsieňovú tachykardiu a verapamil senzitívnu predsieňovú tachykardiu ktorá má reentry pri AV uzle.
 • Akútna liečba:
  • Ak sú neefektívne vágové manévre a adenozín, je pri hemodynamickej instabilite indikovaná kardioverzia.
  • Diltiazem 120mg (p.o) a propranolol 80mg (p.o) môžu zvertovať cca ≤94% pacientov.
   • Môže vzniknúť: Hypotenzia, dočastný AV blok, synkopa.
   • Opatrnosť treba zvýšiť u straších pacientov, u pacientov s sick sinus syndrómom a poruchou AV vedenia.
  • Flekainid 3mg/kg (p.o) môže byť tiež efektívny.
 • Katétrová ablácia
  • Možná recidíva AVNRT po ablácií je do 3 mesiacov. U pacientov <18 rokov do 5 rokov po ablácií.
 • Chronická liečba
  • Minimálne symptomatickí pacienti s krátkymi recidívami majú byť sledovaný, nevyžadujú liečbu.
  • U chronicky symptomatických pacientov sa preferuje ablačná liečba.
Akútna a chronická liečba AVNRT

Akútna a chronická liečba AVNRT


AVNRT (Liečba)
Hemodynamicky instabilní pacienti (Akútna liečba)
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča pri hemodynamicky instabilných pacientoch. I B
Hemodynamicky stabilní pacienti (Akútna liečba)
Odporúčajú sa vagové manévre v polohe na chrbte so zdvihnutými nohami. I B
Adenozín (6-18mg iv. bolus) sa odporúča ak sú neefektívne vágové manévre. I B
Verapamil alebo diltiazem iv. by sa mali zvážiť ak sú neefektívne vágové manévre a adenozín. IIa B
Betablokátory (esmolol alebo metoprolol iv.) by sa mali zvážiť ak sú neefektívne vágové manévre a adenozín. IIa C
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča ak je neefektívna medikamentózna liečba (nedošlo k verzii na sínusový rytmus alebo ku kontrole frekvencie). I B
Chronická liečba
Katétrová ablácia sa odporúča pri symptomatických recidívach AVNRT. I B
Betablokátory, non-dihydropyridínove BKK (verapamil, diltiazem pri absencii HFrEF) by sa mali zvážiť ak je ablácia nežiadúca/nemožná. IIa B
U minimálne symptomatických pacientov s krátkymi sporadickými recidívami by sa malo zvážiť nepodávanie liečby. IIa C

Betablokátory (iv.) sú kontraindikované pri dekompenzovanom SZ. Verapamil a diltiazem (iv.) sú kontraindikované pri hypotenzii alebo HFrEF.

16.2

Junkčná tachykardia

16.3

AVRT

 • AVRTAVRT má makro-reentry ktorý sa skladá z dvoch častí:
  1. AV uzol, Hisov zväzok a Purkyňové vlákna
  2. Akcesórna dráha (bypass tract). Raritne môžu byť prítomné 2 akcesórne dráhy.
 • Jednotlivé časti sa odlišujú refraktérnou periódou a prevodovým časom.
  • Reentry spustí načasovaná predsieňová alebo komorová extrasystola.

16.3.1

Akcesórne dráhy

16.3.2

Wolf-Parkinson-White syndróm

 • WPW syndrómWPW syndróm je manifestná akcesórna dráha s preexcitáciou na EKG a recidivujúce tachykardie (AVRT).
 • Počas sínusového rytmus je na EKG:
  • Skrátený PR interval (≤120ms)
  • Delta vlna
  • Rozšírený QRS komplex (>120ms)
 • Preexcitácia na EKG môže byť intermitentná alebo môže permanentne vymiznúť (≤35% prípadov).
 • Podľa preexcitácie na EKG sa dá lokalizovať akcesórna dráha.
WPW lokalizácia akcesórnej dráhy podľa EKG

Lokalizácia akcesórnej dráhy (St George´s altoritmus). +ve: pozitívny QRS, -ve: negatívny QRS, +/-: equifázický QRS. AP: akcesórna dráha, LAL: left anterolateral; LP: left posterior; LPL: left posterolateral; LPS: left posteroseptal; MS: mid-septal; RAS: right anteroseptal; RL: right lateral; RP: right posterior; RPS: right posteroseptal.

Lokalizácia akcesórnej dráhy podľa preexcitácie

Lokalizácia akcesórnej dráhy podľa maximálnej (spontánnej, evokovanej) preexcitácie. AP = akcesórna dráha; DCS = deep coronary sinus; LL = left lateral; LPL = left posterolateral; LPS = left paraseptal; NH = nodo-Hisian; RA = right anterior; RL = right lateral; RP = right posterior; RPS = right paraseptal.

16.3.3

Ortodrómna AVRT

ekg avrt

A - Ortodrómna AVRT pre skrytú posteroseptálnu akcesórnu dráhu. Retrográdne P vlny (šípky) sú negatívne v spodných zvodoch. B - Antidrómna AVRT pre atriofascikulárnu akcesósnu dráhu. Srdcová os pre atypickú dráhu záleží od miesta inzercie dráhy do pravého ramienka.

16.3.4

Antidrómna AVRT

 • Prevalencia je 3-8% u pacientov s WPW syndrómom.
 • Impulz krúži po reentry:
  • Anterográdne cez akcesórnu dráhu.
  • Retrográdne po prevodovom systéme alebo cez ďalšiu akcesórnu dráhu.
   • Ďalšia akcesórna dráha sa nachádza kontralaterálne. Keby boli 2 dráhy blízko seba, tak druhá je inaktívna pre refraktérnu periódu.
 • 30-60% pacientov s antidrómnou AVTR má viaceré akcesórne dráhy (skryté alebo manifestné).
 • Najčastejšie EKG znaky antidrómnej AVRT:
  • Široký QRS komlex (kompletne preexcitovaný)
  • PR interval sa ťažko hodnotí pretože retrográdna P vlna je v ST-T segmente

16.3.5

Bystander akcesórna dráha

16.3.6

Preexcitovaná fibrilácia predsiení

 • Paroxyzmálnu fibriláciu predsiení má 50% pacientov s WPW syndrómom.
 • AVRT môže spustiť fibriláciu predsiení.
 • Fibrilácia predsiení s aktiváciou komôr cez akcesórnu dráhu s krátkou refraktérnou periódou
  • je život ohrozujúca arytmia s možným prechodom do fibrilácie komôr.
Preexcitačná fibrilácia predsiení
Hemodynamicky instabilní pacienti (Akútna liečba)
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča pri hemodynamicky instabilných pacientoch. I B
Hemodynamicky stabilní pacienti (Akútna liečba)
Ibutilid alebo prokaínamid (iv.) by sa mali zvážiť. IIa B
Flekainid alebo propafenón (iv.) sa môžu zvážiť. IIb B
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča ak je neefektívna medikamentózna liečba (nedošlo k verzii na sínusový rytmus alebo ku kontrole frekvencie). I B
Amiodarón (iv.) sa neodporúča III B

Ibutilid (iv.) je kontraindikovaný u pacientov s predĺženým QTc intervalom. Prokaínamid (iv.) predlžuje QTc interval, ale menej ako antiarytmika III skupiny. Flekainid (iv.) a propafenón (iv.) sú kontraindikované u pacientov s ischemickým alebo štrukturálnym poškodením srdca, predlžujú QTc interval, ale menej ako antiarytmika III skupiny.

Akútna liečba preexcitačnej fibrilácie predsiení

Akútna liečba preexcitačnej fibrilácie predsiení

16.3.7

Skrytá akcesórna dráha

16.3.8

Permanentná junkčná recipročná tachykardia

 • Je raritná forma AV recipročnej tachykardieraritná forma AV recipročnej tachykardie so skrytou akcesórnou dráhou.
 • Akcesórna dráha má retrográdne dekrementálne vedenie (často je lokalizovaná posteroseptálne).
 • Je long RP tachykardia pre dekrementálne (pomalé vedenie) cez akcesórnu dráhu.
 • Na EKG sú retrográdne P vlny (II, III, aVF) pre retrográdnu aktiváciu predsiení.
 • Incesantná PJRT môže spôsobiť tachykardiomyopatiu, ktorá ustúpi po katétrovej ablácii.
 • Katétrová ablácia sa odporúča u symptomatických pacientov
  • alebo pri zníženej ejekčnej frakcii pre tachykardiomyopatiu.
 • Iné možné príčíny long RP tachykardie:
  • Sínusová tachykardia, fokálna predsieňová tachykardia, atypická AVNRT, junkčná tachykardia s retrográdnym vedením 1:1

16.3.9

Atypické formy preexcitácie

16.3.10

Liečba AVRT

 • Akútna liečba
  • Adenozín pri liečbe AVRT môže indukovať fibriláciu predsiení, ktorá môže progredovať do fibrilácie komôr.
   • Pri podávaní adenozínu musí byť dostupný defibrilátor.
  • Pri ortodrómnej alebo antidrómnej AVRT sa podávajú lieky ktoré pôsobia na časť reentry:
   • Na AV uzol (betablokátory, diltiazem, verapamil, etripamil).
   • Na akcesórnu dráhu (ibutilid, prokaínamid, propafenón, flekainid).
  • Pri antidrómnej AVRT s malígnym WPW syndrómom pre rýchlu akcesórnu dráhu
   • sa preferujú lieky pôsobiace na akcesórnu dráhu.
  • Ak ide o antidrómnu AVRT s anterográdnym aj retrográdynm vedením cez akcesórnu dráhu
   • tak lieky pôsobiace na AV uzol sú neefektívne.
  • Pri refraktérnej antidrómnej AVRT sa môže zvážiť amiodarón iv.
 • Preexcitačná fibrilácia predsiení vyžaduje často urgentnú kardioverziu.
  • Vedenie je častejšie cez akcesórnu dráhu pre kratšiu refrektérnu periódu ako cez AV uzol.
  • Nesmú sa podávať lieky pôsobiace na AV uzol (adenozín, verapamil, diltiazem, betablokátory, digoxín)
   • pretože hrozí fibrilácia komôr.
  • Za účelom medikamentóznej kardioverzie by sa mal podávať ibutilid
   • ďalej sa môžu zvážiť: prokaínamid, propafenón, flekainid.
   • Amiodarón sa nesmie podávať, zrýchľuje vedenie cez akcesórnu dráhu a hrozí fibrilácia komôr.
 • Katétrová ablácia
  • Katétrová ablácia sa odporúča u pacientov so symptomatickou a recidivujúcou AVRT alebo s preexcitačnou fibriláciou predsiení.
  • U asymptomatických pacientov ktorí majú zriedkavé epizódy sa zvažuje ablácia alebo medikamentózna liečba.
  • Ablácia akcesórnej dráhy má vysokú úspešnosť a nízke riziko komplikácií. Najčastejšie komplikácie sú:
   • Tamponáda (0,13-1,1%)
   • Kompletná AV blokáda (0,17-2,7%) pri ablácií septálnej akcesórnej dráhy.
 • Chronická liečba
  • Antiarytmika IC sú vhodné pri symptomatickej antidrómnej AVRT bez štruktálneho poškodenia srdca a bez KCHS, ak je katétorová ablácia nemožná/nežiadúca.
  • Pri ortodrómnej AVRT bez preexcitácie na pokojovom EKG sa môžu zvážiť:
   • Antiarytmika IC, betablokátory, diltiazem, verapamil

AVRT s manifestnou alebo skrytou dráhou
Hemodynamicky instabilní pacienti (Akútna liečba)
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča u hemodynamicky instabilných pacientov. I B
Hemodynamicky stabilní pacienti (Akútna liečba)
Odporúčajú sa vagové manévre v polohe na chrbte so zdvihnutými nohami. I B
Pri ortodrómnej AVRT sa odporúča adenozín (6-18mg iv. bolus) ak sú neefektívne vágové manévre a AVRT je ortodrómna. I B
Pri ortodrómnej AVRT by sa mali zvážiť verapamil alebo diltiazem (iv.) ak sú neefektívne vágové manévre a adenozín. IIa B
Pri ortodrómnej AVRT by sa mali zvážiť betablokátory (esmolol alebo metoprolol) ak sú neefektívne vágové manévre a adenozín. Pri absencii dekompenzovaného SZ. IIa C
Pri antidrómnej AVRT by sa mali zvážiť ibutilid, prokaínamid, flekainid, propafenón (iv.) alebo synchronizovaná kardioverzia ak sú neefektívne vágové manévre a adenozín. IIa B
Pri refraktérnej antidrómnej AVRT sa môže zvážiť amiodarón iv. IIb B
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča ak je neefektívna medikamentózna liečba (nedošlo k verzii na sínusový rytmus alebo ku kontrole frekvencie). I B
Chronická liečba
Katétrová ablácia (akcesórnej dráhy) sa odporúča u pacientov so symptomatickou, recidivujúcou AVRT. I B
Betablokátory alebo non-dihydropyridínove BKK (verapamil, diltiazem pri absencii HFrEF) by sa mali zvážiť ak na pokojovom EKG nie sú znaky preexcitácie a ablácia je nežiadúca/nemožná. IIa B
Propafenón alebo flekainid sa môžu zvážiť u pacientov s AVRT bez ischemického a štrukturálneho poškodenia srdca ak je ablácia je nežiadúca/nemožná. IIb B
Digoxin, betablokátory, diltiazem, verapamil a amiodarón sa neodporúčajú u pacientov s preexcitačnou fibriláciou predsiení. III B

Betablokátory (iv.) sú kontraindikované pri dekompenzovanom SZ. Verapamil a diltiazem (iv.) sú kontraindikované pri hypotenzii alebo HFrEF. Ibutilid (iv.) je kontraindikovaný u pacientov s predĺženým QTc intervalom. Prokaínamid (iv.) predlžuje QTc interval, ale menej ako antiarytmika III skupiny. Flekainid (iv.) a propafenón (iv.) sú kontraindikované u pacientov s ischemickým alebo štrukturálnym poškodením srdca, predlžujú QTc interval, ale menej ako antiarytmika III skupiny. Amiodarón (iv.) predlžuje QTc interval, Torsades de pointes sú ale raritné.

avrt - akútna liečba

Akútna liečba AVRT

avrt - chronická liečba

Chronická liečba AVRT

16.3.11

Asymptomatickí pacienti s preexcitáciou

Asymptomatická preexcitácia
Elektrofyziologické vyšetrenie s izoprenalínom sa odporúča u pacientov s rizikovým povolaním (šoféri, piloti) a u športovcov. I B
Katétrová ablácia sa odporúča u pacientov, ktorí majú elektrofyziologickým vyšetrením s isoprenalínom potvrdené: SPERRI ≤250ms, AP ERP ≤250ms, viacpočetné akcesórne dráhy, indukovateľnú AP-mediated tachykardiu. I B
Katétrová ablácia u vysoko rizikových pacientov sa odporúča po vysvetlení zákroku pacientovi: benefit/riziko (hlavne AV blokáda). I C
Elektrofyziologické vyšetrenie za účelom stratifikácie rizika by sa malo zvážiť. IIa B
Neinvazívne vyšetrenia vodivosti akcesórnej dráhy sa môžu zvážiť. IIb B
Elektrofyziologické vyšetrenie sa odporúča u pacientov ktorí majú iné ako "nízke riziko" podľa neinvazívneho vyšetrenia. I C
Dispenzarizácia by sa mala zvážiť u pacientov s nízkou rizikovou akcesórnou dráhou podľa invazívneho vyšetrenia. IIa C
Katétrová ablácia sa môže zvážiť u pacientov s nízkou rizikovou akcesórnou dráhou potvrdenou invazívne alebo neinvazívne. IIb C
Katétrová ablácia by sa mala zvážiť u pacientov s dysfunkciou ľavej komory pre dyssynchróniu. IIa C
Katétrová ablácia sa môže zvážiť u nízko rizikovej akcesórnej dráhy v skúsenom kardiocentre. IIb C

Stratifikácia rizika u pacientov s preexcitáciou

Stratifikácia rizika liečba u pacientov s asymptomatickou preexcitáciou. Vysoké riziko (high-risk features): SPERRI ≤250ms, AP ERP ≤250ms, viacpočetné akcesórne dráhy, indukovateľná AP-mediated tachykardia. Nízke riziko (low-risk ratures): indukovaná alebo intermitentná strata preexcitácie počas cvičenia alebo medikácie, pokojový elektrogram, EKG holter.

17

SVT u dospelých s vrodenou vývojovou chybou srdca

 • V Európskej únii má cca 1mil. občanov vrodenú vývojovú chybu srdca.
  • Viac ako 90% deti s vrodenou chybou sa dožije dospelosti.
  • Najčastejšie komplikácie sú srdcové zlyhávanie a arytmie.
 • Medikamentózna antiarytmická liečba
  • Akútna liečba SVT pri vrodenej chybe srdca je ako pri úzkokomplexovej tachykardii.
  • Pacienti s vrodenou chybou srdca majú často poškodený SA a AV uzol,
   • antiarytmika sa preto podávajú s opatrnosťou.
 • Katétrová a perioperačná ablácia
  • Katétrová alebo perioperačná ablácia u pacientov s vrodenou chybou srdca je sťažená pre zmenené anatomické pomery.
 • Defekt predsieňového septa
  • Pri defekte predsieňového septa je incidencia predsieňových arytmií cca 5-15%.
  • Najčastejšie ide o makro-reentry v pravej predsieni.
 • Ebsteinova anomália
  • Pri Ebsteinovej anomálií je prevalancia predsieňových arytmií cca 25-65%.
  • Najčastejšie arytmie: flutter predsiení, fokálna predsieňová tachykardia, fibrilácia predsiení.
  • 10-45% pacientov má pravostrannú akcesórnu dráhu a WPW syndróm.
   • Dráhy môžu byť aj viacpočetné.
  • Katétrová ablácia je vysoko efektívna.
 • Transpozícia veľkých ciev
  • Po operačnej korekcii (podľa Senninga alebo Mustarda) sú časté predsieňové reentry arytmie.
   • Môže sa vyskytnúť aj dysfunkcia SA uzla
  • Antiarytmická liečba je limitovaná pre dysfunkciu komôr a SA uzla
  • Ablácia má vysokú úspešnoť, ale sú časté recidívy (30%)
 • Fallotová tetralógia
  • Katétrová ablácia je často efektívna, problematický je prístup.
 • Fontanova operácia
  • Po Fontanovej operácii sú časté predsieňové tachykardie.
  • Riziko vzniku SVT je cca ≤60% počas prvých 15 rokov po operácií.
  • SVT sú zle tolerované pre funkčnú jednu komoru a vedú k srdcovému zlyhaniu.
  • Katétrová ablácia je často efektívna, problematický je prístup.

SVT u dospelých s vrodenou vývojovou chybou srdca
Antikoagulačná liečba pri fokálnej predsieňovej tachykardii alebo flutteri predsiení sa odporúča ako pri fibrilácií predsiení. I C
Hemodynamicky instabilní pacienti (Akútna liečba)
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča pri hemodynamicky instabilných pacientoch. I B
Hemodynamicky stabilní pacienti (Akútna liečba)
Odporúčajú sa vagové manévre v polohe na chrbte so zdvihnutými nohami. I B
Adenozín (6-18mg iv. bolus) sa odporúča ak sú neefektívne vágové manévre. I B
Verapamil alebo diltiazem iv. by sa mali zvážiť ak sú neefektívne vágové manévre a adenozín. IIa B
Betablokátory (esmolol alebo metoprolol iv.) by sa mali zvážiť ak sú neefektívne vágové manévre a adenozín. IIa C
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča ak je neefektívna medikamentózna liečba (nedošlo k verzii na sínusový rytmus alebo ku kontrole frekvencie). I B
Chronická liečba
Katétrová ablácia by sa mala zvážiť v skúsenom kardiocentre. IIa C
Betablokátory by sa mali zvážiť pri recidivujúcej fokálnej predsieňovej tachykardii alebo flutteri predsiení ak nie je možná ablácia alebo bola neúspešná. IIa C
U pacientov s SVT pred plánovanou operáciou vrodenej chyby srdca by sa mala zvážiť predoperačná ablácia alebo perioperačná chirurgická ablácia. IIa C
Amiodarón sa môže zvážiť ako prevencia ak nie je možná ablácia alebo bola neúspešná. IIb C
Sotalol sa neodporúča ako antiarytmická liečba pre vysoké proarytmogénne riziko a mortalitu. III C
Flekainid a propafenón sa neodporúčajú ako antiarytmická liečba u pacientov s dysfunkciou ľavej komory a závažnou fibrózou. III C

Betablokátory (iv.) sú kontraindikované pri dekompenzovanom SZ. Verapamil a diltiazem (iv.) sú kontraindikované pri hypotenzii alebo HFrEF.

18

SVT u pediatrických pacientov

19

SVT v gravidite

 • Prevalencia SVT v gravidite je 22-24/100000.
  • U žien vo veku 41-50 rokov 199/100000. Vo veku 18-30 rokov 55/100000.
 • SVT sú častejšie u žien s vrodenou chybou srdca.
 • Zo 100000 hospitalizovaných pacientiek v gravidite je 68 pre arytmiu.
  • 27/100000 (fibrilácia predsiení)
  • 22/100000 (SVT)
  • 16/100000 (komorová tachykardia)
  • 4/100000 (flutter predsiení)
  • 2/100000 (fibrilácia komôr)
 • Liečba
  • Medikamentózna liečba SVT sa preferuje len u symptomatických pacientiek.
   • Pre nežiadúce účinky antiarytmik na plod.
   • Najrizikovajší je prvý trimester.
  • Manažment SVT v prvom trimestri je otázny pre nedostatok dôkazov.
  • V druhom a treťom trimestri sa môže zvážiť adenozín ak nie sú účínné vágové manévre.
  • Betablokátory spôsobujú bradykardiu a hypoglykémiu plodu.
   • Preferujú sa beta-1 selektívne betablokátory.
   • Atenolol je spájaný z nižšou pôrodnou hmotnosťou oproti druhým betablokátorom (metoprolol, propranolol).
  • Diltiazem sa neodporúča v gravidite (potvrdená teratogenita na zvieratách).
   • Verapamil je bezpečnejší, môže sa zvážiť ako druhá línia liečby.
 • Elektrická kardioverzia
  • Je liečba prvej voľby pri hemodynamicky instabilných pacientkách.
  • Riziko fetálnej arytmie je minimálne. Po kardioverzii by mala byť skontrolovaná frekvencia plodu.
 • Katétrová ablácia
  • Ak je nevyhnutná, mala by byť vykonaná od druhého trimestra.
   • V centre ktoré používa non-fluoroskopický mapovací a navigačný systém.
  • Katétrová ablácia recidivujúcich alebo medikamentózne refraktérnych SVT býva úspešná:
   • AVNRT, AVRT, fokálna predsieňová tachykardia, istmus dependentný flutter predsiení
SVT v gravidite
Katétrová ablácia sa odporúča u symptomatických pacientiek s recidivujúcimi SVT ktoré plánujú tehotenstvo. I C
Akútna liečba
Elektrická kardioverzia sa odporúča pri každej hemodynamicky instabilnej tachykardii. I C
Adenozín sa odporúča na akútnu kardioverziu SVT, ak nie sú účinné vágové manávre. I C
Beta-1 selektívne blokátory iv. (okrem atenololu) by sa mali zvážiť na akútnu kardioverziu alebo kontrolu SVT. IIa C
Digoxin iv. by sa mal zvážiť na kontrolu fokálnej predsieňovej tachykardie ak sú neefektívne betablokátory. IIa C
Ibutilid iv. sa môže zvážiť na termináciu flutteru predsiení. IIb C
Chronická liečba
Počas prvého trimestra sa neodporúča podávať žiadne antiarytmika. I C
Beta-1 selektívne blokátory (okrem atenololu) alebo verapamil by sa mali zvážiť ako prevencia SVT u pacientiek bez WPW syndrómu. IIa C
Flekainid alebo propafenón by sa mali zvážiť ako prevencia SVT u pacientiek s WPW syndrómom bez ischemického alebo štrukturálneho poškodenia srdca. IIa C
Flekainid alebo propafenón by sa mali zvážiť u pacientiek bez ischemického a štrukturálneho poškodenia srdca ak je v prevencii SVT neefektívna AV nodálna blokujúca liečba IIa C
Digoxin alebo verapamil by sa mali zvážiť na kontrolu fokálnej predsieňovej tachykardie u pacientiek bez WPW syndrómu, ak sú neefektívne betablokátory. IIa C
Amiodarón sa v gravidite neodporúča. III C
Katétrová ablácia (fluoroless) by sa mala zvážiť pri medikamentózne refrektérnej alebo zle tolerovanej SVT v skúsenom kardiocentre. IIa C

Ibutilid (iv.) je kontraindikovaný u pacientiek s predĺženým QTc intervalom.

20

Tachykardiomyopatia

SVT so suspektným alebo potvrdeným SZ pre tachykardiomyopatiu
Katétorová ablácia sa odporúča pri tachykardiomyopatii pre SVT. I B
Betablokátory (zlepšujúce mrtalitu a morbiditu pri HFrEF) sa odporúčajú pri tachykardiomyopatii pre SVT ak je ablácia neefektívna/nemožná. I A
Pre tachykardiomyopatiu svedčí redukovaná ejekčná frakcia ľavej komory a frekvencia >100/min. I B
Pri diagnostike by mal byť naložený minimálne 24hod. ambulantný EKG holter za účelom diagnostiky frekvencie, subklinických alebo intermitentných arytmií. IIa B
AV nodálna ablácia (ablate and pace) a následný biventrikulárny alebo hisálny pacing sa odporúča ak tachykardia zodpovedná za tachykardiomyopatiu nie je kontrolovateľná medikamentózne alebo abláciou. I C

21

SVT u športovcov

 • Športovci s SVT by mali byť vyšetrení so zameraním na:
  • minerálovú dysbalanciu, dysfunkciu šítnej žľazy, užívanie stimulačných látok.
 • Komorová preexcitácia (WPW syndróm) je raritná príčina smrti športovcov.
  • Väčšina športovcov s preexcitáciou ostáva asymptomatických. Môžu sa vyskytnúť aj asymptomatické AVRT.
  • Pri fibrilácii predsiení môže nastať fibrilácia komôr až smrť.
 • Katétrová ablácia akcesórnej dráhy sa odporúča u symptomatických športovcov.
 • Asymptomatickí športovci s vysokým rizikom s intermitentnou preexcitáciou (v pokoji, záťaži)
  • by mali podstúpiť katétrovú abláciu.
 • AVNRT, ortodrómna AVRT cez skrytú akcesórnu dráhu, fokálna predsieňová tachykardia:
  • Nepatria medzi príčiny náhlej kardiálnej smrti u športovcov so štrukturálne nepoškodeným srdcom.
  • Pri športe môžu spôsobiť hemodynamickú instabilitu
 • Katétrová ablácia by sa mala zvážiť u všetkých športovcov s anemnézou paroxyzmu SVT.
 • U športovcov ktorí nepodstúpili abláciu sa má zvážiť pokračovanie v športe
  • ak ide šport kde porucha vedomia môže byť nebezpečná (šoféri, piloti)
 • Liečba SVT betablokátormi alebo blokátormi sodíkových kanálov je nežiadúca pre redukciu výkonu.
  • Betablokátory sú pri niektorých športoch zakázené.
Spôsobilosť športovcov s komorovou preexcitáciou alebo SVT
Kritéria pre spôsobilosť Spôsobilosť
Predsieňové extrasystoly Bez symptómov, bez ochorenia srdca Všetky športy
AVRT alebo fibrilácia predsiení s WPW syndrómom Ablácia je povinná. Šport je možný najskôr mesiac po ablácií bez recidívy SVT. Všetky športy
Asymptomatická preexcitácia Ablácia je povinná u vysokorizikových pacientov. Šport je možný najskôr mesiac po ablácií bez recidívy SVT. Všetky športy
Paroxyzmálna AVNRT, AVRT ces skrytú dráhu, fokálna predsieňová tachykardia Ablácia sa odporúča. Šport je možný najskôr mesiac po ablácií bez recidívy SVT. Všetky športy
Ablácia je nežiadúca/nemožná Všetky športy, okrem tých kde môže mať porucha vedomia fatálne následky.

22

SVT a šoférovanie

Spôsobilosť viesť motorové vozidlo u pacientov s SVT
Skupina 1 Skupina 2
Fibrilácia, flutter predsiení, fokálna predsieňová tachykardia
 • Šoférovanie je povolené bez anamnézy synkopy.
 • Po synkope nie je povolené šoférovať pokiaľ nedôjde ku stablizácií stavu alebo odstráneniu príčiny.
 • Šoférovanie je povolené bez anamnézy synkopy a pri užívaní antikoagulačnej liečby podľa odporúčaní.
 • Po synkope nie je povolené šoférovať pokiaľ nedôjde odstráneniu príčiny a je nízke riziko recidívy, adekvátna je kontrola frekvencia počas tachykardie.
 • Šoférovanie je povolené až po odbornom vyšetrení.
AVNRT, AVRT, WPW syndróm
 • Po synkope nie je povolené šoférovať pokiaľ nedôjde ku stablizácií stavu alebo odstráneniu príčiny.
 • Šoférovanie je povolené bez anamnézy synkopy alebo bez anamnézy závažnych symptómov (palpitácie, závraty).
 • Po synkope alebo po závažne symptomatológií nie je povolené šoférovať pokiaľ nedôjde odstráneniu príčiny a je nízke riziko recidívy.
 • Pri preexcitácií je šoférovanie povolené len po odbornom vyšetrení.

23

Základné informácie o SVT

 • SVT sa nevyskytujú len v mladosti.
 • Vagové manévre a adenozín sú liečbou prvej voľby pri akútnej liečbe SVT, môžu mať veľký diagnostický prínos.
 • Verapamil sa neodporúča pri širokokomplexovej tachykardii neznámej etiológie.
 • Ivabradín by sa mal podávať s betablokátorom.
 • U všetkých reentry a väčšine fokálnych arytmií by sa mala zvážiť katétrová ablácia ako liečba prvej voľby po informovaní pacienta: riziko a benefit.
 • Pacienti s makro-reentry tachykardiou po operácii predsiení, by mali podstúpiť abláciu v špecializovaných centrách.
 • Po ablácií fibrilácie predsiení by mala byť postablačná SVT ablovaná najskôr o ≥3 mesiace.
 • Ablovať AVNRT (typickú, atypickú) pomocou lézie v nodálnej oblasti z ľavej alebo pravej strany septa.
 • Ablácia AVNRT (typická, atypická) má minimálne riziko vzniku AV blokády.
 • Sotalol sa neodporúča u pacientov s SVT.
 • Flekainid a propafenón sa neodporúčajú u pacientov s BĽTR, KCHS alebo štrukturálnym poškodením srdca.
 • Amiodarón sa neodporúča u pacientov s preexcitačnou fibriláciou predsiení.
 • U 20% pacientov s asymptomatickou preexcitáciou vznikne arytmia pre akcesórnu dráhu.
 • Riziko zástavy srdca/fibrilácie komôr u pacientov s asymptomatickou preexcitáciou je 2,4 na 1000 pacientov ročne.
 • Neninvazívny srkríning za účelom stratifikácie rizika pri asymptomatickej preexcitácií sa môže zvážiť ale prediktívna hodnota je nízka.
 • Elektrofyziologické vyšetrenie sa odporúča u pacientov s asymptomatickou preexcitáciou a s rizikovým povolaním alebo u vrcholových športovcov.
 • Pri náhodne zistenej vysoko rizikovej akcesórnej dráhe pri elektrofyziologickom vyšetrení by sa mala vykonať ablácia.
 • V prvom trimestri gravidity sa neodporúčajú antiarytmika. Ak sú nevyhnutné betablokátory, podávať len beta-1 selektívne (ale nie atenolol).
 • Pri nevyhnutnej ablácií počas gravidity sa odporúča použiť non-fluoroskopický mapping.
 • Tachykardiomyopatia je pravdepodobná u pacientov s redukovanou EF a s tachykardiou.
 • Ablácia je liečba prvej voľby tachykardiomyopatie pre SVT. AV nodálna ablácia (ablate and pace) a následný biventrikulárny alebo hisálny pacing by sa mala zvážiť ak je ablácia SVT nemožná/nedostupná.

24

Nezodpovedané otázky o SVT

25

Základné informácie o SVT na základe dôkazov

Pravidelná úzkokomplexová tachykardia (Akútny manažment bez diagnózy)
Hemodynamicky stabilní pacienti
Odporúča sa 12-zvodové EKG počas tachykardie. I C
Odporúčajú sa vagové manévre v polohe na chrbte so zdvihnutými nohami. I B
Adenozín (6-18mg iv. bolus) sa odporúča ak sú neefektívne vágové manévre. I B

Pravidelná širokokomplexová tachykardia (Akútny manažment bez diagnózy)
Hemodynamicky stabilní pacienti
Odporúča sa 12-zvodové EKG počas tachykardie. I C
Odporúčajú sa vagové manévre v polohe na chrbte so zdvihnutými nohami. I C

Fokálna predsieňová tachykardia
Chronická liečba
Katétrová ablácia sa odporúča pri recidívach fokálnej predsieňovej tachykardie hlavne pri incesantnej alebo pri tachykardiomyopatii. I B

Makroreentry predsieňová tachykardia
Antikoagulačná liečba sa odporúča pri flutteri predsiení s konkomitatnou fibriláciou predsiení. I B
Chronická liečba
Katétorová ablácia sa odporúča pri symptomatických recidívach istmus dependentného flutteru predsiení. I A
Katétrová ablácia sa odporúča pri perzistentnom flutteri predsiení alebo pri systolickej dysfunkcii pre tachykardiomyopatiu. I B

AVNRT
Chronická liečba
Katétrová ablácia sa odporúča pri symptomatických recidívach AVNRT. I B

AVRT s manifestnou alebo skrytou dráhou
Chronická liečba
Katétrová ablácia (akcesórnej dráhy) sa odporúča u pacientov so symptomatickou, recidivujúcou AVRT. I B

Preexcitačná fibrilácia predsiení
Hemodynamicky stabilní pacienti (Akútna liečba)
Synchronizovaná kardioverzia sa odporúča ak je neefektívna medikamentózna liečba (nedošlo k verzii na sínusový rytmus alebo ku kontrole frekvencie). I B

Asymptomatická preexcitácia
Elektrofyziologické vyšetrenie s izoprenalínom sa odporúča u pacientov s rizikovým povolaním (šoféri, piloti) a u športovcov. I B
Katétrová ablácia sa odporúča u pacientov, ktorí majú elektrofyziologickým vyšetrením s isoprenalínom potvrdené: SPERRI ≤250ms, AP ERP ≤250ms, viacpočetné akcesórne dráhy, indukovateľnú AP-mediated tachykardiu. I B

SVT v gravidite
Katétrová ablácia sa odporúča u symptomatických pacientiek s recidivujúcimi SVT ktoré plánujú tehotenstvo. I C
Chronická liečba
Počas prvého trimestra sa neodporúča podávať žiadne antiarytmika. I C

SVT so suspektným alebo potvrdeným SZ pre tachykardiomyopatiu
Katétorová ablácia sa odporúča pri tachykardiomyopatii pre SVT. I B
AV nodálna ablácia (ablate and pace) a následný biventrikulárny alebo hisálny pacing sa odporúča ak tachykardia zodpovedná za tachykardiomyopatiu nie je kontrolovateľná medikamentózne alebo abláciou. I C

Čo sa neodporúča

Pravidelná širokokomplexová tachykardia (Akútny manažment bez diagnózy)
Verapamil sa neodporúča pri širokokomplexovej tachykardii nejasnej etiológie. III B

Makroreentry predsieňová tachykardia
Hemodynamicky stabilní pacienti (Akútna liečba)
Propafenón a flekainid sa neodporúčajú na kardioverziu. III B

AVRT s manifestnou alebo skrytou dráhou
Chronická liečba
Digoxin, betablokátory, diltiazem, verapamil a amiodarón sa neodporúčajú u pacientov s preexcitačnou fibriláciou predsiení. III B

Preexcitačná fibrilácia predsiení
Hemodynamicky stabilní pacienti (Akútna liečba)
Amiodarón (iv.) sa neodporúča III B

SVT u dospelých s vrodenou vývojovou chybou srdca
Chronická liečba
Sotalol sa neodporúča ako antiarytmická liečba pre vysoké proarytmogénne riziko a mortalitu. III C
Flekainid a propafenón sa neodporúčajú ako antiarytmická liečba u pacientov s dysfunkciou ľavej komory a závažnou fibrózou. III C

SVT v gravidite
Chronická liečba
Amiodarón sa v gravidite neodporúča. III C